Monday, September 1, 2014

ဥဳံဖြ ... ၿမိဳ႕သစ္ႏွင့္ ဟပ္ခ်ေလာင္းကုမၸဏီ    Sunday, 31 August 2014 11:24


ရွာပုံေတာ္ ဖြင့္ေနရဆဲ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္သည္ ၿမဳိ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ားကို သာမက တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကိုပါ ပါးစပ္အေဟာင္းသား ျဖစ္ေစမည့္ သဝဏ္လႊာတစ္ခုကို ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဖတ္ၾကားလိုက္သည္။

သဝဏ္လႊာအရ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၏ လူဦးေရ က်ပ္တည္းမႈကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေျမဧက သုံးေသာင္းေပၚတြင္ ၿမဳိ႕သစ္တစ္ခု တည္သြားမည္ဟု ဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ယင္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီကိုပါ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသြားသည္။
အမည္က ျမန္မာ့ေစတနာ ၿမဳိ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ။

ယင္းမွာ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္မွ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ရွစ္လသား ကုမၸဏီတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ၎ကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ အက်ယ္အဝန္း၏ ေျခာက္ပုံတစ္ပုံခန္႔ရွိ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဝကြက္အပ္ျခင္းမွာ ပဥၥလက္ဆန္လွသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ား၏ အသံကို ထင္ဟပ္ေပးမည့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ တစ္လုံးတပါဒမွ် ေျပာခြင့္မရလိုက္ဘဲ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

“လူနည္းစု တစ္စုတည္းက ဆုံးျဖတ္တဲ့ စီမံကိန္း။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အသိေပး႐ုံ သက္သက္ပဲ။ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မထီမဲ့ျမင္ လုပ္တာ။ လႊတ္ေတာ္ကို မထီမဲ့ျမင္ လုပ္တာပဲ” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာညဳိညဳိသင္းက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္သည္ အက်ယ္အဝန္း အားျဖင့္ ၃၀၆ ဒသမ ၇၃ စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေနထိုင္ရာၿမဳိ႕၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဂ်ီဒီပီ စုစုေပါင္း၏ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ ၿမဳိ႕ျဖစ္ၿပီး အာရွတိုက္၏ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေနာက္ဆုံးေပၚထြန္းလာမည့္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

ၿမဳိ႕တြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ လူဦးေရ ႏွစ္စဥ္တိုးတက္ေနသည့္ အတြက္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) က မဟာရန္ကုန္ ၿမဳိ႕ျပစီမံကိန္း ေရးဆြဲၿပီး ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္သင့္ေသာ ေနရာသုံးခု အဆိုျပဳထားသည္။ ယင္းတြင္ ယခုစီမံကိန္းလည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းကို ပန္းလိႈင္ျမစ္ႏွင့္ တြံေတး တူးေျမာင္းၾကားေနရာ၊ လိႈင္ျမစ္ႏွင့္ လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ၾကား ေျမေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ အိမ္ေထာင္စု၊ လူဦးေရ၊ စီးပြားေရးစစ္တမ္း စသည္တို႔ကိုလည္း အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိ။

ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္ က်ပ္ခုနစ္ေထာင္ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံ) သုံးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္း၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ ႏွစ္ခုႏွင့္ ျမစ္ကူးတံတားငါးစင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ျပန္လည္ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့ေစတနာၿမဳိ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတို႔က ေၾကညာထားသည္။
ၿမဳိ႕သစ္ လို၊ မလို


ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၏ လက္ရွိလူဦးေရႏွင့္ ေနာင္တိုးပြားလာမည့္ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ခံၾကသည္။

JICA ၏ ခန္႔မွန္း လူဦးေရအရ ၂၀၄၀ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ လူဦးေရ ၁၁ သန္းေက်ာ္ထိ ရွိလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားရာ လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္ဧရိယာ ၃၀၆ ဒသမ ၇ စတုရန္းမိုင္ အက်ယ္အဝန္းကို မတိုးခ်ဲ႕ပါက ထိုအခ်ိန္တြင္ တစ္စတုရန္းမိုင္လွ်င္ လူဦးေရ သုံးေသာင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ (လက္ရွိလူဦးေရ၏ ႏွစ္ဆအထိ လူေနထူထပ္စြာ) ေနထိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၿမဳိ႕ကြက္တိုးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ မျဖစ္မေန လိုအပ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ JICA တို႔ပူးေပါင္းကာ ၂၀၄၀ မဟာရန္ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ ၿမဳိ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ၿမဳိ႕သစ္လုပ္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ လုပ္လည္း လုပ္ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုလုပ္မယ့္ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာမွမသိရပါဘူး” ဟု ၿမိဳ႕ျပ စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္လတ္က ဆိုသည္။

ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္မည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထားႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လူမႈစီးပြား စစ္တမ္းမ်ားကို သုေတသန ျပဳစုျခင္းတို႔ကို အေသးစိတ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ယင္းအခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ေစတနာၿမဳိ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတို႔က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။

ၿမဳိ႕သစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဘက္စုံေထာင့္စုံမွ ပညာရွင္မ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ၿမဳိ႕အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားကို အခ်ိန္ယူ တည္ေဆာက္ရန္လိုေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က ဆိုသည္။
ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ဘယ္သူ႔အတြက္လဲ


ယခုၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းကို တိတ္တဆိတ္၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမွာ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစရန္ဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာ ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက စီမံကိန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသနည္း။

ေျမေစ်းႏႈန္း ကစားျခင္းႏွင့္ ေျမေစ်း ႀကီးျမင့္ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းကို တိုးတိတ္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဆိုပါက လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ တိုင္ပင္ခဲ့ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မေအာင္ျမင္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ပင္ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း တည္ရွိရာ ေျမေစ်းမွာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တစ္သက္ႏွင့္တစ္ကိုယ္ မၾကားဖူးသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအထိ ျမင့္ေနၿပီး ေျမတစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀ အနည္းဆုံးေခၚေစ်း ရွိေနသည္။

ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း အသံမၾကားရခင္က အဆိုပါ ေျမေစ်းသည္ ေျမကြက္တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္ ၃၅ သိန္းႏွင့္ သုံးကြက္ကို က်ပ္သိန္းတစ္ရာႏွင့္ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ အေနအထားသာ ျဖစ္သည္။

ယခုမူ လူေနရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ေျမေစ်းမွာ ၁၅ ေပ×ေပ ၆၀ (ျမစ္ကမ္းပါးဘက္ျခမ္း) ကို က်ပ္သိန္း ၁၅၀၊ လိႈင္သာယာ - တြံေတး ကားလမ္းမႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လမ္းေပၚရွိ ေျမေစ်းမွာ ေပ ၂၀×ေပ ၃၀ ကို က်ပ္သိန္း ၃၅၀ မွ ၄၀၀ အထိ ျဖစ္ေနသည္။

“ဒီေျမေနရာဆိုရင္ သူေဌးတစ္ေယာက္ ဝယ္ထားတာ။ သူဝယ္တုန္းက သိန္း ၅၀ ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အခု (က်ပ္သိန္း) ၁၂၀၀ ျဖစ္ေနၿပီ။ ဝယ္တဲ့သူက ရွိတယ္။ မေရာင္းေတာ့ဘူး၊ ကိုင္ထားတယ္” ဟု ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္း ဧရိယာတြင္ ပါဝင္ေသာ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္း ေအး႐ြာမွ ႐ြာခံတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းအေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းရွိ ေျမေနရာမ်ားကို လာေရာက္ ဝယ္ယူသူ အမ်ားအျပားရွိၿပီး ေဒသခံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အလိုအေလ်ာက္ အိမ္ၿခံေျမပြဲစားမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မေျပာၾကားမီကပင္ ေျမဝယ္ယူမႈမ်ား ရွိေနၿပီး ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေျမေနရာ အမ်ားအျပား ဝယ္ယူထားၾကၿပီး ျဖစ္သည္။

အၿငိမ္းစားယူခါနီး ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦး၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းအတြင္း ပါဝင္ေသာ ေျမကြက္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေျမကစားလိုသူမ်ားက သိမ္းပိုက္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမကြက္သုံးကြက္ကို က်ပ္သိန္းတစ္ရာႏွင့္ ဝယ္ယူထားသူ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမဳိ႕နယ္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးထံ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာ ဆိုသည္ကို အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၊ လက္သင့္ရာ စားေတာ္ေခၚသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ က်ိတ္ဝိုင္းလုပ္ျခင္းကို အေႏွာင့္အယွက္ မေပးႏိုင္ေစရန္ဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ ညဳိညဳိသင္းကလည္း “တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အက်ဳိးေက်းဇူးအတြက္ လုပ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ႀကဳိတင္ ႀကံစည္တာ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး” ဟု ေထာက္ျပသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္ရသည့္ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းမ်ဳိး အတြက္ပင္ ရင္းႏွီးတည္ေဆာက္မည့္ ကုမၸဏီ၊ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ တရားဝင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး အစီအမံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာက်ပ္ေငြ ခုနစ္ေထာင္ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံ) ကုန္က်မည့္ ယခုၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ အမ်ားျပည္သူသို႔ တရားဝင္ရွင္းလင္းပြဲ (လႊတ္ေတာ္တြင္ သဝဏ္လႊာဖတ္ျခင္းမွ လြဲ၍) တစ္ခုမွ် ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ေနာင္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိလည္း မသိရ။

ယခုၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းကို တိတ္တဆိတ္၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမွာ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား မျဖစ္ေစရန္ဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ဝန္ ဦးလွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာ ဆိုသည္မွာ စီမံကိန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အခ်က္မ်ားက စီမံကိန္းကို အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသနည္း။
လက္ညႇိဳးညႊန္ရာ ၿမဳိ႕ျဖစ္စီမံကိန္းလား


လူေနတဲတစ္လုံး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ခိုင္ခံ့မႈရွိရန္ ျပင္ဆင္ရျခင္းထက္ လူေနအိမ္တစ္လုံး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျပင္ဆင္ရခ်ိန္ ပိုၿပီး လူေနတိုက္တာ တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုလွ်င္ ပိုမိုအခ်ိန္ေပး ျပင္ဆင္ရေပလိမ့္မည္။

ထို႔အတူ လူေနအိမ္ရာ တိုက္ခန္းတြဲမ်ား တည္ေဆာက္ခ်ိန္တြင္ ထိုနယ္ေျမအတြင္း လက္ရွိ ေနထိုင္သူမ်ား၏ လူမႈ-စီးပြား အေျခအေန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ အေနအထား၊ ရာသီဥတုႏွင့္ မုန္တိုင္း၊ ငလ်င္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

ၿမဳိ႕သစ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ လူေနအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္းထက္ မ်ားစြာ႐ႈပ္ေထြးၿပီး အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ရာ ၿမဳိ႕သစ္တြင္ ေနထိုင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေရသန္႔ရရွိမႈ၊ ေရဆိုးစြန္႔စနစ္၊ ေျမာင္းစနစ္ စသည္တို႔ လိုအပ္သည္။

ပင္လယ္ဝ ထြက္ေပါက္ႏွင့္ လိႈင္ျမစ္၊ ပန္းလိႈင္ျမစ္တို႔ စီးဆင္းရာ ၿမဳိ႕သစ္တည္မည့္ ေနရာတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈ စစ္တမ္းမ်ားကို စနစ္တက် ေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္က ရွင္းျပသည္။

ေကာင္းမြန္သည့္ ၿမဳိ႕ျပတစ္ခု ျဖစ္လာရန္ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းကိုမူ သုံးႏွစ္အတြင္း ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားထားသည့္အတြက္ တကယ့္ၿမဳိ႕သစ္လား၊ စကၠဴၿမဳိ႕သစ္လား၊ ဥဳံဖြၿမဳိ႕သစ္လား၊ မည္သည့္ ၿမဳိ႕သစ္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္လာမည္ကို မသိရေပ။

သမိုင္းေၾကာင္း ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမဳိ႕ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္ကို ကမာၻ႔စံခ်ိန္တင္ အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ထားႏိုင္သည့္ မွတ္တမ္းတစ္ခုေတာ့ ရွိထားသည္။ သို႔ေသာ္ လူေနက်ဲပါးၿပီး တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ သြားလာရန္ ခက္ခဲေသာၿမဳိ႕၊ လမ္းခရီး ယာဥ္ထိခိုက္မႈ အႏၲရာယ္အမ်ားဆုံးၿမိဳ႕၊ ခရီးသြားလာစရိတ္ ျမင့္မားေသာ ၿမဳိ႕အျဖစ္ တည္ရွိေနသည္။
စီမံကိန္း ေနာက္ကြယ္


ယင္းစီမံကိန္း ေနာက္ကြယ္တြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး မဟုတ္သည့္ လူမ်ဳိးျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ေနၿပီး ၿမဳိ႕သစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ သုံးစြဲမည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

တိတ္တဆိတ္ စီစဥ္ထားေသာ ၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဆိုအမိန္႔ အတိုင္းအတာမ်ားအရ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။

ၿမဳိ႕သစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီ သက္တမ္းရွစ္လသား ျမန္မာ့ေစတနာၿမဳိ႕သစ္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက သုံးစြဲမည့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြဘီလီယံ ခုနစ္ေထာင္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံရွိေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို မည္သို႔ ရွာေဖြကာ သုံးစြဲမည္နည္း ဆိုသည့္ ေငြျဖဴ၊ ေငြမည္း အေရးကလည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ေနသည္။

႐ုတ္တရက္ ေပၚလာေသာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီကို ဦးသက္ဦး ဆိုသူက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး က်န္ရွိသည့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕မ်ားမွာ မည္သူမည္ဝါမွန္း မသိရ၊ အစုရွယ္ယာ မည္မွ်ထည့္ဝင္ထားမွန္း မသိရေပ။ အမ်ားျပည္သူသို႔လည္း တစ္ခါမွ် မိတ္ဆက္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေပ။

ယင္းကုမၸဏီ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာေနေသာ္လည္း ေနာက္ေၾကာင္းလိုက္ရန္ ခက္ခဲဆဲ ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေပၚလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္၏ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္မည္လား ဆိုသည္ကိုလည္း ယတိျပတ္ မေျပာႏိုင္။ အတတ္ေျပာႏိုင္သည့္ အရာမွာ ယခုစီမံကိန္းသည္ ဥဳံဖြစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဟပ္ခ်ေလာင္း ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားလွသည့္ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ေန ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳထားသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပင္ မသိလိုက္ရျခင္းကပင္ ယင္းၿမဳိ႕သစ္ စီမံကိန္းမွာ မည္သူ႔ကို ကိုယ္စားျပဳေနသနည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္း၏ အေျဖကိုရွာႏိုင္မည့္ ေတြးဆခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။

စစ္ၿငိမ္းသူ
- See more at: http://thevoicemyanmar.com/index.php/article/item/2368-opm#sthash.dDQykxxA.dpuf

0 အၾကံျပဳျခင္း: