Saturday, March 15, 2014

၅၉ ( စ ) ကို ျပင္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲ ေဒါက္တာခင္နိုင္ဦး

၅၉ ( စ) ကိုျပင္ရင္ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး ။ တရုတ္ ၊ ကုလား လဲ သမၼတ
လာလုပ္လို႔မရပါဘူး ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ၅၉ ( ခ) ရွိေန သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပါ။

၅၉ ( ခ ) တြင္ မိမိ ၏ မိဘႏွစ္ပါးလုံး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာ ပိုင္နက္
အတြင္း၌ ေမြးဖြားေသာတိုင္းရင္းသားမွ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား
ျဖစ္ရမည္။

ကဲ ဒီအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ပဲ ဘယ္ကုလား ဘယ္တရုတ္က သမၼတျဖစ္
ႏိုင္မွာလဲ ။

၅၉ ( စ ) ဟာ လူတဦးတေယာက္ အတြက္ ရည္ရြယ္ ခ်က္ ရွိရွိ ေရးဆြဲ
ထာတဲ႔ ဥပေဒပါ ။ ၅၉ ( စ ) ျပင္ လိုက္တာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အခ်ဳပ္
အခ်ာ အာဏာ ကိုလဲ မထိပါးပါ ။

အကယ္၍ မိတ္ေဆြ သင္ဟာ မျပင္ လိုပါဘူး ဆိုလွ်င္ ေသခ်ာေတြး
ေစလိုပါတယ္။ သင္ရဲ႕ေနာင္လာ ေနာင္သား မ်ိဳးဆက္ ထဲမွ သမၼတ
မျဖစ္ ႏိုင္ဘူး သင္ေျပာ ႏိုင္မလား ။ ထိုနည္းတူ သူတို႔က လဲ တျခား
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ မယူပါဘူး အာမ ခံႏိုင္မလား။

ဥပမာ ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆို စကာၤပူ ၊ မေလးရွား ဘာသာျခား
လူမ်ိဳးျခားေတြ စုေဝးေနထိုင္တဲ႔ ႏိုင္ငံ ။

မေလးရွား ႏိုင္ငံ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအား ေလ့လာၾကည့္ပါ။ မေလးရွား
ႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာ မတူ လူမ်ိဳး မတူ တရုတ္ ၊ဟိႏၵဴ မေလးလူမ်ိဳး
မ်ားေနထိုင္ ၾကပါတယ္ ။ ကိုးကြယ္ သည့္ဘာသာ က မြတ္စလင္ ၊
ဟိႏၵဴ ၊ ဗုဒၶ ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ မ်ား ရွိၾကတာ ေတြ႔ရတယ္ ။

မေလးအစိုးရဟာ ကိုးကြယ္မႈ ကို အျပည့္ဝ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထား
တယ္။ စီးပြားေရး လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရတယ္ ။ သို႔ေသာ္ အစိုး
ရ ၏ စီမံခန္႔ခြဲ မႈ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ သည္ ကို ေလ့လာ မည္ဆိုရင္
မေလးႏိုင္ငံသား လူမ်ိဳးျခားမ်ား ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ စီးပြားေရး ၊ ဘာသာ
ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ ေပးထားေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စီမံခန္႔ ခြဲမႈ ေလ့
လာမယ္ ဆိုရင္ လူမ်ိဳးျခား ႏိုင္ငံသားမ်ား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား
၏ ကိုယ္ပိုင္ ေငြဟာ ဘဏ္မွာ အပ္ႏွံထားရပါတယ္ ။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
လူမ်ိဳးျခား ၊ ဘာသာျခား မ်ား ပါတီေထာင္ ဝင္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ ခံေပ
မယ့္ ။ တကယ့္ ထိပ္သီးပိုင္း အဆင့္ ဟာ မေလးလူမ်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္
ပါတယ္ ။

ႏိုင္ငံေတာ္ ရဲ႔႕အႀကီးဆုံး ဝန္ႀကီးဟာ လဲ မေလးလူမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ တယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်ဳပ္တို႔ ႏိုင္ငံ မွာ လဲ ၅၉ ( ခ ) ရွိ လွ်င္ ထိုနည္းတူ မည္
သည့္ လူမ်ိဳးျခားမွ အုပ္ခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ပါ ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အားရည္ရြယ္ ေရးဆြဲထားေသာ ၅၉ ( စ )
ဟာ ယခုခ်ိန္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အတြက္ ဘာမွ မဟုတ္ခဲ႔ဘူး ထင္ႏ္ုင္
ေပမယ့္ ေနာင္ တခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕မ်ိဳးဆက္ အတြက္ အဟန္႔အတား
တခုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္ပ ေရာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား အခ်ိဳ႕အား ေျပာ လိုသည္မွာ
မိမိတို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ က်ဳပ္တို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဘာေတြ
ကြာျခားလဲ။ တိုးတက္မႈ ၊ ထုတ္ကုန္ ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အစ ရွိသည္
တို႔ကို ေလ့လာပါ ။ တခ်ိန္က ျမန္မာဟာ အာရွမွာ ေမာ္ၾကြားခဲ႔
ရဘူးတယ္ ။ ပညာေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ႕ဟာ ယခု
ဘာေၾကာင့္နိမ့္က် လာသလဲ ။ ဒီႏိုင္ငံေတြ နဲ႔ ဘာေတြ ကြာျခားေနလဲ
ဆိုတာ ေရာက္တဲ႔ အရပ္မွာ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး တိုင္းျပည္ ႏွင့္ လူမ်ိဳး အက်ိဳး
စီးပြား တိုးတက္ ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း ကို မွန္ကန္ ရဲဝံ႔စြာ ဆုံးျဖတ္ၾက
ပါ လို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

စာေရးသူ၏ post ကို ဖတ္ၿပီး ကုလားမ ၊ ကုလားမယား ဟု ေဝဖန္
သြားလွ်င္ လဲ ဂရုစိုက္ေနမည္ မဟုတ္ပါ။တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး အတြက္
မွန္ကန္ သည့္ ဘက္မွသာ ရပ္တည္ပါမည္။

 ေဒါက္တာခင္နိုင္ဦး

0 အၾကံျပဳျခင္း: