Friday, February 14, 2014

ပုုဒ္မ (၅၉) စ လုုံးကုုိ မျပင္နဳိင္လွ်င္ စစ္ဗုုိလ္ လူထြက္ တစ္ေယာက္ေယာက္ သာသမၼတျဖစ္လာနဳိင္ Ashin Visuta

ပုုဒ္မ (၅၉) စ လုုံးကုုိ ျပင္ေပးပါ

တုုိင္ျပည္၊ လူမ်ဳိး၊ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာကုုိ ခ်စ္ျမတ္နဳိးေသာေၾကာင့္ ပုုဒ္မ(၅၉ )စ လုံးကုုိ ျပင္ဖုုိ႔ သေဘာတူပါသည္။။ (လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲနဳိင္သည္)

ထုုိပုုဒ္မကုုိ မျပင္နဳိင္လွ်င္ ဘာဆက္လက္ျဖစ္မည္လဲ အနည္းငယ္ စဥ္းစားၾကည့္ပါစုုိ႔။။။ ထုုိပုုဒ္မ ဥပေဒကုုိ မျပင္နဳိင္လွ်င္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲ (ဝါ) စစ္ဗုုိလ္လူထြက္ တစ္ေယာက္ေယာက္ သာလွ်င္ ၂၀၁၅ မွာ သမၼတျဖစ္လာနဳိင္သည္။။

၁။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ တုုိင္းျပည္မွာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရ ဆက္လက္နိမ့္က်ေနမည္၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး နိမ့္က်လွွ်င္ အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ လူမွဳေရး၊ ဘာသာေရး စသည္မ်ားလည္း ေတာက္ေျပာင္မည္မဟုုတ္ေပ။။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားလည္း စီးပြားေရး နိမ့္က်ေသာေၾကာင့္ နဳိင္ငံျခားသုုိ႔ အလုုပ္ၾကမ္း၊ အိမ္အကူသြားေနရမည္၊ တရုုတ္နဳိင္ငံသုုိ႔ ႀကီးႀကီး၊ ငယ္ငယ္ ဆက္လက္ မယားအျဖစ္ ေရာင္းစားခံေနရမည္။ ျပည္တြင္းမွာလဲ ပုုိက္ဆံခ်မ္းသာေသာ ဘာသာျခားႀကီးမ်ားက ဆင္းရဲနိမ့္က်ေသာ ပညာေရ နိမ့္က်ေသာ ျမန္မာမေလးမ်ားကုုိ ဆက္လက္သိမ္းပုုိက္ေနမည္။။

၂။အရင္လုုိဘဲ လာဒ္စားမွဳေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ေနမည္၊ ပုုိက္ဆံ အင္မတန္ေပါေသာ မူစလင္ဘာသာဝင္မ်ားဆီက ပိုုက္ဆံမ်ားယူကာ ဗလီမ်ား ေဆာက္ခြင့္ျပဳမည္၊ ဆက္လက္ေဆာက္ခြင့္ျပဳမည္၊ (ဥပမာ ေအာင္ဆန္းကြင္းက တစ္ျခမ္းပဲ့ ဗလီကုုိ သိန္း၅၀၀ယူကာ ေအာင္ဆန္းကြင္း တာဝန္က် ဗုုိလ္မွဴးတစ္ေယာက္က ပုုိမုုိႀကီးမားေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္၊ မယုုံလွ်င္ စုုံစမ္းၾကည့္ပါ) (မၾကာခင္က ျပဳတ္သြားေသာ သာသနာေရး ဝန္ႀကီးသည္ပင္ ျပဳတ္သြားေသာ အခါ ရန္ကုုန္မွာ အိမ္ေလးလုုံး၊ ကား ၁၄ စီး ပုုိင္သတဲ့၊၊၊ ဘယ္သူေတြ ဒါန ျပဳသလဲမသိ) စီပြားေရးမွာလည္း ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ၊ အနည္းငယ္ေသာ ခရုုိနီးမ်ားသာ ဆက္လက္လႊမ္းမုုိးထားမည္။ ဘာသာျခား ခရုုိနီႀကီးမ်ားက ေနာက္ကြယ္ကေနေနျပီး ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသားမ်ား၊ ဝန္ႀကီးသားမ်ားကုုိ ေရွ႕ထုုတ္ကာ စီးပြားေရးမ်ားကုုိ သိမ္းပုုိက္ထားမည္၊၊၊

၃။ ဥပေဒ စုုိးမိုုးမွဳ ဆက္လက္ အားနည္းေနမည္၊ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္မည္၊ ေျမယာသိမ္းမွဳ၊ က်ဴးေက်ာ္မွဳ စသည့္စသည့္ ပဋိပကၡေျမာက္မ်ားစြာဆက္လက္ျဖစ္ေနမည္။။ နဳိင္ငံျခား ရင္ႏွီးျမွဳပ္နံမွဳမ်ား ထင္သေလာက္မလာေပ၊ နဳိင္ငံျခား အကူအညီမ်ားကလည္း ဒီေကာင္ေတြဘဲ ယုုံနဳိင္စရာမရွိဟုု ဆုုိကာ ေပးသင့္ေပးမည္မဟုုတ္ေပ၊ ရသင့္သေလာက္ မရေပ၊၊၊ ( အနည္းငယ္မွ်ကုုိသာ တင္ျပျခင္းပါ)

ပုုဒ္မ (၅၉ ) စ လုုံးကုုိ ျပင္လုုိက္လွ်င္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တဲ့ သမၼတ တစ္ေယာက္ရလာနဳိင္သည္။။
ထုုိသူ သမၼတျဖစ္လွ်င္။။။

၁။ ျပည္သူစိတ္ႀကဳိက္ေရြးထားတာျဖစ္လုုိ႔ မၾကဳိက္လွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္ခ်နဳိင္သည္။ ထုုိသမၼတ ဘာသာတစ္ခုုခုု၊ လူမ်ဳိးတစုုကာကြယ္ျပီး မ်က္ႏွာလုုိက္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းျဖဳတ္ခ်နဳိင္သည္။ မိမိကုုိးကြယ္ရာဘာသာတရားလည္း ပုုိမုုိထြန္းေတာက္ေျပာင္နဳိင္မည္။။

၂။ အစုုိးရအတြင္းမွာ လာဒ္စားမွဳ ျဖစ္ေပၚပါက ျပည္သူက စိတ္ၾကဳိက္ရြးထားတာျဖစ္လုုိ႔ ခ်က္ခ်င္း ႏွဳတ္ထြက္ခုုိင္းနဳိင္သည္၊ ဝန္ႀကီးမ်ားဆဲလွ်င္လည္း ထုုိသမၼတတာဝန္ယူနဳိင္ရမည္။။

၃။ ျပည္သူက ေရြးထားတဲ့ သမၼတအုုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ နဳိင္ငံတကာ ပုုိမုုိယုုံၾကည္လာမည္၊ အကူအညီပုုိရမည္၊ စီပြားေရးေတြ ပုုိလာလုုပ္လာမည္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ လူေတြ အလုုပ္အကုုိင္ရလာနဳိင္သည္၊ ဝင္ေငြေတြ တုုိးလာနဳိင္သည္၊ စီပြားေရး ေကာင္းလာနဳိင္မည္၊ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ နယ္ေပါင္းစုုံက ပညာရွင္ေတြ ျပန္လာနဳိင္သည္၊ နဳိင္ငံတကာက ယုုံၾကည္လာေသာေၾကာင့္ ဘယ္သူက မမွန္သတင္းလႊင့္လႊင့္ ထုုိသမၼတ ရွင္းျပလုုိက္လွွ်င္ နဳိင္ငံတကာလက္ခံလာမည္၊ ( ဘဂၤါလီ ၄၀ ကုုိ မသတ္ပါဘဲ သတ္ပါတယ္ဟုု သတင္းလႊင့္တာကုုိ မဟုုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးေတြ ရွင္ျပတာကုုိ နဳိင္ငံတကာက မယုုံတာကုုိ သေဘာေပါက္)

၄။။ ျပည္သူက စိတ္ၾကဳိက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရလုုိ႔ ေရြးထားလွ်င္ ထုုိသမၼတ ဘယ္သူ႕ကုုိ သစၥာခံလုုိ႔မရ၊ ျပည္သူကုုိသာလွ်င္ သစၥာခံရမည္၊ ျပည္သူကုုိ သစၥာမခံလွ်င္၊ ျပည္သူကုုိ လိမ္လွ်င္ ထုုိသမၼတကုုိ ခ်က္ခ်င္း ျဖဳတ္ခ်နဳိင္သည္၊၊ (အနည္းငယ္သာ တင္ျပခ်င္ပါ။။ နားမလည္သူမ်ားရွိပါက အက်ယ္ေဆြးေႏြးမည္)))

မိဘျပည္သူမ်ားခင္မ်ာ ကုုိယ့္ကံၾကမၼာကုုိယ္တုုိင္ မဖန္တီးခ်င္ဘူးလား၊၊၊ ဖန္တီးခ်င္တယ္ဆုုိလွွ်င္--------------

မွတ္ခ်က္။။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတဟုုဆုုိလွွ်င္ ထုုိသမၼတဖြဲ႕စီးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းအကုုန္လုုံးကုုိ ဆုုိလုုိသည္။။

0 အၾကံျပဳျခင္း: