Tuesday, October 29, 2013

နိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲၾကီးမွ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသာ ေပၚေပါက္မည္

ကုန္ခဲ ့ေသာ ေအာက္တိုဘာ-၂၆-ရက္ ေန ့တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းရံုးေရးအဖြဲ ့ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတို ့၏ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ေၾကညာခ်က္ကို လက္ခံဖတ္ရွူရရွိသည္ ။ ၄င္းတို ့၏
ေၾကညာခ်က္၌ မုူေဘာင္-၅-ခ်က္ကို ေဖၚျပထားသည္ ။ ပထမအခ်က္၌ နိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအားလံုး ၊ နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊ လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၊ ဗမာ့တပ္မေတာ္ ၊ အစိုးရစသည္တို ့ပါ၀င္ရမည္ ။ စတုတၳအခ်က္တြင္ နိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ အေျခခံဥပေဒ ၊ အာဏာခြဲေ၀မွဳ ၊ လံုျခံဳေရး ၊ ေျမယာခြဲေ၀မူ ၊ သယံဇါတခြဲေ၀မွု စသည့္အေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္မည္ ဟု ေတြ ့ရွိရသည္ ။ ဤနိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကို တစ္နိဳင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးျပီး -၂-လအတြင္း နိဳင္ငံေရးမူေဘာင္ကို စတင္ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ -၄-လအတြင္း က်င္းပရန္ဟုလည္း ေၾကညာခ်က္၌ ေဖၚျပထားသည္ ။

ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ လြပ္လြပ္ေရးရရွိျပီး -၁၉၄ရ-ခုႏွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသည္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို ေသခ်ာလွပ တိက်စြာ ဖန္တီးထားခဲ ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားရသည္ ။ ယခုအခ်ိန္ထိ လြပ္လြပ္ေသာနိဳင္ငံတစ္နိုင္ငံလို ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး မခံစားရေသးေခ် ။ ျဖစ္လိုက္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ကလည္း ၄င္းအခ်ိန္မွ ယေန ့ထိ ျဖစ္ေနဆဲ ။ ယခုမ်က္ေမွာက္တြင္မူ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားက တစ္နိဳင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည္မွာ ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္သည္ ။ ခုေတာ့ကရင္အမ်ိဳဳးသားအစည္းအရံုးအဖြဲ ့ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္နယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီတို ့က တစ္နိုဳင္ငံလံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးကို ၾကိဳးပမ္းေဆာင္လာၾကျပီျဖစ္သည္ ။

အပစ္ရပ္စဲေရးသည္ လက္နွစ္ဖက္ကို ေကြ ့ေကာက္ယွက္ႏြယ္ကာ အရက္ခြက္ကို ခ်ီးယား လုပ္ျပီး လက္မွတ္ထိုးရံုႏွင့္ မျပီး ။ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့တို ့ လံုး၀မပစ္ခတ္ရေအာင္ စစ္မွန္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္လိုသည္ ။ ယခုေတြ ့ျမင္ေနရသည္မွာ တစ္ေန ့က လက္မွတ္ထိုးျပီး ေနာက္တစ္ေန ့တြင္ နယ္ေျမကို သိလို၍ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ခ်ိဳးေဖါက္ေနေသာေၾကာင့္ ၾကားရသူအေပါင္း စိတ္ပ်က္ၾကရသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ျပဳလုပ္ရန္လိုသည္ ။

ယခုေၾကညာခ်က္တြင္ မူေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္ထားရာ ေဆြးေႏြးမည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အေျခခံဥပေဒကိစၥကို ေဆြးေႏြးမည္ဆိုေသာအခ်က္ ပါ၀င္သည္ကို ေတြ ့ရသည္ ။ စင္စစ္အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ နိဳင္ငံေရးသမားတို ့သည္ -၂၀၀၈-ခုႏွစ္ နိုဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾက ။ တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ရွိေနၾကေသာ နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ား-လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလို ေတာ္ၾကာ ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာ ၾကသူမ်ားမဟုတ္ ။ သို ့ေၾကာင့္လည္း -၂၀၀၈-ခုနွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးရန္အခ်က္ကို ထည့္သြင္းေဖၚျပထားျခင္းမွာ နိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲၾကီး၏ ပင္မအသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာ၍ရသည္ ။ တစ္နိုဳင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္သြားျပီ ဆိုလွ်င္ ျမန္မာနိဳင္ငံသည္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ- ေသနတ္သံ တစ္ခ်က္မွ မေပါက္ကြဲရေသာ နိဳင္ငံျဖစ္သြားမည္မွာ ေသခ်ာသည္ ။ တစ္နိဳင္ငံလံုး ျငိမ္းခ်မ္းမွ နိဳင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခ်မ်တ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္၍ ရမည္ျဖစ္သည္ ။ မျငိမ္းခ်မ္းသမွ် နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဂုဏ္သိကၡာနွင့္ ျပည့္စံုေသာ ဥပေဒမဟုတ္ေၾကာင္း ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလ၌ သက္ေသျပေနျပီးျဖစ္သည္ ။
မည္သို ့ပင္ဆိုေစ တစ္နိဳင္ငံလံုးအပစ္အခပ္ရပ္စဲေရးသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို ့က ၀မ္းပမ္းတသာ ၾကိဳဆိုလက္ခံရမည္ျဖစ္သည္ ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံဟု ေခၚေသာ -၁၉၉၃-ခုနွစ္မွ -၂၀၀၈-ခုႏွစ္အထိ ေရးဆြဲရျပီး -၂၀၁၀-ခုနွစ္ တြင္ အတည္ျပဳထားေသာ -၂၀၀၈-ခုနွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို -၂၀၁၅-ခုႏွစ္ထိ ဆက္လက္ထားရိွၾကရေတာ့မည္ထင္သည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္နိဳင္ငံလံုး အပစ္အခပ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုျပီး-၂-လအၾကာမွာ နိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကို က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ၄င္းကဲ ့သို ့
ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကို -၂၀၁၅-ႏွစ္တြင္မွ က်င္းပရန္ဟုလည္း ေၾကညာထားသည္ ။ ၂၀၁၅-မတိုင္မွီ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ၾကရန္ ျပည္တြင္းမွ ၾကံစည္ေနၾကေသာ္လည္း ျပည္ပမွ တကယ့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ၄င္းတို ့၏ ၾကိဳးပမ္းေနျခင္းကို ဂရုမစိုက္ၾက ။ -၂၀၁၅-ခုႏွစ္ အလြန္မွ အေျခခံဥပေဒကိစၥကို နိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကညစတင္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ေၾကညာထားရာ -၂၀၀၈-ခုနွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကား ပန္းပန္လ်က္ပါဘဲဟု ေျပာ၍ရသည္ ။ အကယ္၍ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲၾကသည့္တိုင္ေအာင္ တစ္နိုဳင္ငံလံုး အပစ္အခပ္ရပ္စဲေရးမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲၾကီးမွ လက္မခံလွ်င္ ေျမာင္းေဘးေရာက္သြားမည့္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာသည္ ။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ပကတိနိဳင္ငံေရးအေျခအေနသည္ ျပည္တြင္းနိဳင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အစိုးရအေပၚ ရွိႏွင့္ေနေသာ ေပၚလီစီမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမျငိမ္းမခ်မ္း ျဖစ္ေနၾကျခင္းမဟုတ္ ။ ပန္းနွင့္ေပါက္၍ ကစားေနၾကေသာ သူမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနၾကလ်ွက္ မျငိမ္းမခ်မ္းျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။ ၄င္းျပည္တြင္းစစ္ျငိမ္းခ်မ္းမွ ျမန္မာနိဳင္ငံသည္ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးသာယာမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္ ။ မည္သူမွ ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ မရေသာအေျဖျဖစ္သည္ ။ ဆိုရလွ်င္ ၄င္းျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားျခင္းကို ရပ္စဲျပီး စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားနွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္သား အားလံုးတို ့က ၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ေပးရန္လိုသည္ ။ တစ္နိဳင္ငံလံုးအပစ္အခပ္ရပ္စဲျပီး နိဳင္ငံေရးေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္က္ုိင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားက ဗမာ့တပ္မေတာ္ကိုလည္း အမည္ေဖၚျပကာ ေဆြးေႏြးရန္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ထားသည္မို ့ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာၾကိဳဆိုအပ္ေသာ မူေဘာင္အခ်က္ အလက္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလိုသည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ေျမေအာက္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ရပ္ဆိုင္းျပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီနိဳင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို ့ဦးတည္ခ်ီတက္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ၾကရန္နွင့္ တစ္နိဳင္ငံလံုး အပစ္အခပ္ရပ္စဲေရးမွ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးပြဲၾကီးကို ၀မ္းပမ္းတသာ ၾကိဳဆိုလိုက္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္ ။။။။။။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

0 အၾကံျပဳျခင္း: