Sunday, January 2, 2011

မို​ဒ​ယ​္ ေ​ရႊ​စင္က ဦး​ေ​တ​ဇ​ကား​ကို တ​မင္၀င္တို​က​္


မို​ဒ​ယ​္ ေ​ရႊ​စင္က ဦး​ေ​တ​ဇ​ကား​ကို တ​မင္၀င္တို​က​္
မိုးမခ အေ​ထာ​က​္ေ​တာ​္၊ ရန္ကု​န​္
ဇန္န​၀ါ​ရီ ၂၊ ၂​၀​၁​၁
လြန္ခဲ့ ​သ​ည​့္ လ​အန​ည​္း​ငယ္က ျ​မန္မာ​ေ​ငြ သိ​န​္း​ရာ​ေက်ာ​္​တန​္ လီမိ​တက္ ဖု​န​္း​ဟ​န​္း​ဆက္ သံုး​စြဲႏ​ို​င​္ျ​ခ​င​္း၊ ျ​ပည္ပ​သို​႔ ေစ်း ၀ယ္ထြက္လ် ​င​္ ေ​ဒ​ၚ​လာ ၉ ေ​သာ​င​္း​ခြဲ တ​သိ​န​္း​သံုး​စြဲ​တယ္လို​႔ ေျပာ​ဆို​ျ​ခ​င​္း​တို​႔ေ​ၾ​ကာ​င​့္ သ​တ​င​္းဂ်ာ​နယ္မ်ား​မွာ အာ​ရံု​စို​က္ ေ​ဖ​ၚျ​ပ​ခံ​ရ​တဲ့ ေ​မာ​္​ဒ​ယ​္ ေ​ရႊ​စင္က ဒီ​ဇင္ဘာ ေ​နာက္ဆံုး​ပတ္က ျမန္မာႏ​ိုင္ငံ​တြ​င​္ အထင္ရွား​ဆံုး သူ​ေ​႒း​ႀ​ကီး​ျ​ဖစ္သူ ဦး​ေ​တ​ဇ ပိုင္ကား ​ကို သိ​မ​္​ႀ​ကီး​ေ​ဈး​ဒီ​ရံု​တြ​င​္ တ​မင္က​လာ ၀င္တု​ိ​က​္​ၿပီး ပ်က္စီး​ေ​စ​ခဲ့​သည္ဟု အဆို​ပါ အသိုင္း​ အ၀ု​ိ​င​္းႏွ​င​့္ နီးစပ္သူ​တ​ဦး​က ေ​ျ​ပာ​ပါ​တ​ယ​္။

ျ ​ဖစ္ပ်က္ပံု​မွာ ထို​ေ​န​႔​က ဦး​ေ​တ​ဇ​မွာ သိ​မ​္​ႀ​ကီး​ေ​ဈး​ဒီ​ရံု အေပ​ၚ​ထပ္ရွိ အႏ​ွိပ္ခ​န​္း​တြ​င​္ ရွိ​ေ​န​ၿ​ပီး ေ​မာ​္​ဒ​ယ​္ေ​ရႊ​စင္က ဦး ​ေ​တ​ဇ​ပိုင္ကား​ကို သူရဲ​႕​ကား​နဲ​႔ ေ​ရွ​႕​ထိုး​ေ​နာက္ဆုတ္လု​ပ​္​ၿပီး တိုက္ခဲ့​ရာ​မွ အနီး​အနား​ရွိ ကား​၃ စီး​ပါ​မေ​တာ​္​တ​ဆ ထိ​ခိုက္မိသျ​ဖ​င​့္ ေလ်ာ​္ေ​ပး​ခဲ့​တယ္လို​႔ အဆု​ိ​ပါ နီး​စပ္သူ​ကေ​ျ​ပာ​ပါ​တ​ယ​္။
ၾ ​က​ည​့္​ရ​တာ ဦး​ေ​တ​ဇ​ကို ဘာ​စိတ္ဆိုး​လဲ မ​သိ​ဘူး၊ လူ​ကို မ​လုပ္ရဲ​ေတာ့​ကား​ကို တ​ခု​ခုပ်က္စီး​ေ​အာင္လုပ္တာ လို​႔​ထင္တ​ယ​္။ အဲ​ဒီ​အျဖစ္အပ်က္ကို သူ​႔(ထူး) ကု​မ​ၸ​ဏီ​က ၀န္ထ​မ​္း​လူ​ယံု​ေ​တြ​ကို ေ​မး​ၾ​က​ည့္ေ​တာ့ သူ​တု​ိ​႔​က အဲ​ဒီ​အျ​ဖစ္အပ်က္ကို ေျ​ပာ​ဖို​႔ေ​ရွာ​င​္​ၿ​ပီး ေမာ​္​ဒ​ယ​္ေ​ရႊ​စင္ကို​ပဲ အက်​င​့္​စာ​ရိ​တၱ​မေ​ကာ​င​္း​တဲ့ သေ​ဘာမ်ိ​ဳး အပုပ္ခ်​ၾ​က​တယ္”
 လို​႔ အဆို​ပါ ေျ​ပာ​ျ​ပ​သူ​က ဆို​ပါ​တ​ယ​္။
လြန္ခဲ့​သ​ည​့္ ေ​မာ​္​ဒ​ယ​္ ေ​ရႊ​စ​င​္ ကို​င​္ေ​ဆာင္သ​ည​့္ သိ​န​္း ၃​၆၀ တန္ ဖု​န​္း​ဟ​န​္း​ဆ​က​္၊  ညေနခင ​္း စီး​သ​ည​့္ နာမ​ည​္​ႀ​ကီး​အမ်ိဳး​အစား ဇိမ္ခံ​ကား၊ ရႈ​တင္ရိုက္သ​ည​့္​အခါ စီး​ဖို​႔ ဇိမ္ခံ​ကား ၊ ျပည္ပ​ကို ေ​ဈး​၀ယ္ထြက္တဲ့​အခါ ျ​မန္မာ​ေ​ငြက်ပ္သိ​န​္း ၉​၀​၀ ၊ ၁၀၀ ​၀ ေလာက္သာ သံုး​တယ္ဆို​သ​ည​့္ ေျ​ဖ​ၾ​ကားခ်က္မ်ား​က သူ​႔​၏ အလုပ္အ​ကို​င​္ ၀င​္ေ​ငြႏ​ွ​င​့္ သံုး​စြဲ​သ​ည​့္ေ​ငြ​တို​႔ မမွ်​တသ​ည​့္ သေ​ဘာမ်ိ​ဳး ျပည္တြ​င​္း သ​တင္း ဂ်ာ​န​ယ​္ တခ်ိ​ဳ​႕​ကေ​ရး​သား​ခဲ့​တာ​ကု​ိ ေ​တြ​႕​ရပါ​တ​ယ​္။
ထင္ရွား​သ​ည​့္ စီး ​ပြား​ေ​ရး လုပ္င​န​္း​ရွ​င​္​ႀ​ကီးမ်ား​၏ ေ​ထာက္ပံ့​မႈ (စ​ပြန္ဆာ) ေၾကာင့္သာ အထ​က​္ေ​ဖ​ၚျ​ပသ​ကဲ့ သု​ိ​႔ သံုး​စြဲႏ​ိုင္သ​ည​့္ သေ​ဘာ​ ျဖစ္သည္ကိုု ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ မေရးျပလည္း စာဖတ္သူမ်ား​က ၾကိဳတင္နား​လည္ခဲ့​ၾ​က​ပါ​တ​ယ​္။ အဲ ​ဒီ​လို သ​တ​င​္းေ​တြ ထြ​က​္ေ​ပ​ၚ​ၿ​ပီး လ​အန​ည​္း​င​ယ​္ အၾ​ကာ​မွာ ယခုလို ေမာ္ဒယ္ေရႊစင္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းရွင္ ေတဇတိုု႔၏ သတင္း ​ထြ​က္ ေပ​ၚ​လာ​တာ​ျ​ဖစ္ပါ​တ​ယ​္။
ထူး​ကု​မ​ၸ​ဏီမ်ား အုပ္စု​ပိုင္ဆိုင္သူ ဦး​ေ​တ​ဇ​မွာ န​အဖ အစိုးရ လက္ထက္တြ​င​္ စစ္အ​စိုး​ရ​လု​ိ​အပ္သ​ည​့္ စစ္လက္န​က​္ ပ​စ​ၥ​ည​္းမ်ား၊ ဟယ္လီ​ေ​ကာ့​ပ​တာမ်ား ၀ယ္ယူ​ေ​ပး​ျ​ခ​င​္းျ​ဖ​င​့္ ခ်​မ​္း​သာ​လာ​သူ​ျ​ဖစ​္​ၿ​ပီး စစ္အ​စိုး​ရ​အဖြဲ​႕​၏ ထိပ္ဆံုး​ေ​ခါ​င​္းေ​ဆာ​င​္​၃ ဦး​စ​လံုး အိမ္သု ​ိ​႔ တံခါး​မ​ရွိ ဓါး​မ​ရွိ​၀င္ထြ​က​္ ႏိုင္သူ​ျ​ဖ​စ​္​ၿ​ပီး စစ္အစု​ိး​ရ ေ​ခါ​င​္းေ​ဆာင္ပို​င​္း​၏ ကိုယ္ပိုင္စီး​ပြား​ေ​ရး လုပ္င​န္းမ်ား​ကို လုပ္ကို​င​္ေ​ပး​ေ​န​သူ၊ အက်ိ​ဳး​အျ​မတ္မ်ား​ကို ခြဲ​ေ​ပး ဆက္သေ​ပး​သူ အျ​ဖ​စ​္ ရန္ကုန္စီး​ပြား​ေ​ရး အသို​င​္း​အ၀ု​ိ​င​္း​က သိရွိ​ထား​ၾ​က​ပါ​တ​ယ​္။
http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=7947&Itemid=1

3 အၾကံျပဳျခင္း:

Anonymous said...

ေတာ္ေတာ္ မိုက္တာပဲ။Bravo

Anonymous said...

ပံုခိုင္းႏွဳိင္းရရင္ ၊ရိုင္းလိုက္တဲ့ေလတံခြန္ရယ္၊
မိုးစြန္ထိပ္ဖ်ားဆီက ၊လမင္းၾကီးကိုအံတုလို႔ရယ္သူကိုယ္သူအထင္ၾကီးေနသည့္ႏွယ္။တခုေတာ့သတိေပးခ်င္တယ္၊
ၾကိဳးမပါပဲ ၊ဘယ္ကိုပ်ံမလဲကြယ္ (လႊမ္းမိုးရဲ႔ခ်စ္ၾကိဳးမဲ့ေလတံခြန္ သီခ်င္း)

m.m said...

စကၠဴ က ေလတံခြန္ျဖစ္လို႔

ေလထ ပ်ံနိုင္ ေပမ့ဲ

အိမ္သာသုံး စကၠဴ ျဖစ္ခ့ဲရင္။