Sunday, February 7, 2016

နိုင္ငံေရးလမ္းဆံုး

ပါလီမန္စနစ္က်င့္သံုးသည့္နိင္ငံမ်ားတြင္
တတိယအင္အားၾကီးပါတီရွိသည္၊ထိုင္ခံု
၃၀၊၄၀ခန္႕ရရွိတတ္သည္။ပါတီၾကီး၂ခု၏
အမွားမ်ားကိုေထာက္ျပတတ္သလိုပါတီ၂
ခုအၾကားမိမိရွိထားသည့္အမတ္ေနရာကို
ကစားၾကသည္။အစိုးရမဖြဲ႕ဖူးေသာ္လည္း
မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕တြင္အျမဲအနိုင္ရေလ့ရွိသည္
အေၾကာင္းမွာထိုနယ္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကိုေတာင္းဆိုျဖည့္စည္းေပးနိုင္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၀မွာအန္နယ္လ္ဒီကခြဲထြက္ျပီး(ခေမာက္
ပါသယ္သြား)အန္ဒီအက္ဖ္အမည္နဲ႕၀င္ျပိဳင္
ေတာ့အေပ်ာ္ၾကီးေပ်ာ္ခဲ့တာၾကံခိုင္ေရးျဖစ္
သည့္၊ေနရာနဲနဲေလးရသည့္အတိုက္အခံ
ပါတီနွင့္လႊတ္ေတာ္ျပယုတ္လွပခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္ကအန္ဒီအက္ဖ္ကိုမဲေပးခဲ့သူမ်ား
၏တြက္ကိန္းမွာအန္ဒီအက္ဖ္၏နိင္ငံေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုၾကိုက္နွစ္သက္လို႕
မဟုတ္ပဲလႊတ္ေတာ္တြင္းခ်ိန္ခြင္လ်ွာမမ်ွမွာစိုး
ရိမ္ခ်က္တခုသာရွိခဲ့ပံုရသည္။၂၀၁၂ၾကား
ျဖတ္မွာ၃၉ေနရာနွင့္အန္နယ္လ္ဒီလႊတ္ေတာ္
ထဲေရာက္လာေတာ့အပူမီးလ်ံရင္ထဲလ်ွံရသူ
မွာေဒၚ၀ိုင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။ဦးသိန္းစိန္လဲ
ေကာင္း၊ဦးေရႊမန္းလဲေကာင္းျဖစ္ကုန္သည္။
ပါတီနိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမရွိေပၚပင္နိင္ငံ
ေရးလုပ္ေတာ့သည္၊အန္ဒီအက္ဖ္အကြဲအျပဲ
ျဖစ္ျပီးခ်ိန္မွစ၍ပါတီနိုင္ငံေရးနွင္မူ၀ါဒလံုး၀
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့သည္။
ဦး၀ီရသူေနာက္ကလိုက္ျပီးမဘသမဟာမိတ္
လုပ္ေတာ့သည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္အန္ဒီအက္ဖ္
စီအီးစီလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္ျပီးေဒၚ
၀ိုင္းနွင့္လူငယ္ပါတီ၀င္တခ်ိဳ႕ ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသာရွိေတာ့သည္။
တတိယအင္အားၾကီးပါတီအျဖစ္အနာဂါတ္
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္လည္းေရစံုေမ်ာရေတာ့သည္။
၂၀၁၅မွာမယ္ပ႒ာေျမလူးျဖစ္ခဲ့တာေဒၚ၀ိုင္း၊
အမတ္ေနရာဘဲဥမကြဲခဲ့၊
အန္နယ္ဒီေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳနိုင္တာရင္နာတယ္
ဟုရင္ဘတ္ထုေတာ့သည္။အန္အယ္ဒီကိုရင္နာ
တာလား၊မဲေပးတဲ့ျပည္သူကိုရင္နာတာလားသူ
ကိုယ္တိုင္ပင္သိပံုမရခဲ့၊
သုူ႕စိတ္ထဲမွာအန္နယ္လ္ဒီကိုတိုက္ခိုက္ရန္စိတ္
တခုသာရွိေတာ့သည္။အေကာင္အထည္ေဖၚ
ေပးေနသုမ်ားမွာေမသရဖီ၀င္သန္း၊သူမ၏
အေဖၚနွင့္အျခားလူငယ္အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္၊
ဘယ္ေတာ့မွနိုင္ငံေရးေလာကထဲ၀င္မရေတာ့
မည့္ပါတီ၂ခုရွိသည္။မတူကြဲျပားနွင့္အန္ဒီအက္ဖ္
ျဖစ္သည့္၊ထို႕ေၾကာင့္ဤအရာကိုနိုင္ငံေရးလမ္း
ဆံုးဟုေခၚသည္၊
(ရဲရင့္ငယ္)


သူမသည္ၾကံရာပါတဦးျဖစ္သွ္။

တကယ့္လက္နက္ျဖစ္ေစ၊ဓါတ္ပံုျဖစ္ေစ၊
facebookတြင္ဤသို႕တင္လိုက္ျခင္းျဖင့္
သူမသည္နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တဦးကိုလုပ္
ၾကၤရန္ၾကံစည္မႈတြင္ၾကံရာပါတဦးျဖစ္သွ္။
ထိုသူ၂ဦး ကိုတရားစြဲဆိုရပါမည္။

အထက္ကညြန္ၾကားသည္ျဖစ္ေစ
မျဖစ္ေစ အန္နယ္ဒီကိုတုိက္ခိုက္
ေနသူမ်ားမွာရဲမိုးနွင့္ေရာင္နီဦး
ေခါင္းေဆာင္၍စစ္တပ္နွင့္ရဲ
အသိုင္းအ၀ိုင္းမွသားသမီး(တခ်ိဴ ့)
မိ၀ိုင္းဦးေဆာင္ေသာအန္ဒီအက္ဖ္
(တခ်ိဴ ့)...နိုင္ငံေရးပါတီ(သို ့)ေခါင္း
ေဆာင္တဦးကိုေ၀ဖန္ကန္ ့ကြက္
နိုင္သည္။ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း မိုက္ရိုင္း
စြာေျပာဆိုျခင္းသည္လက္ခံနိုင္စရာ
မရွိ..အန္နယ္ဒီအေနျဖင့္ထိုသူ၂ဦး
ကိုတရားစြဲဆိုရပါမည္။

Sunday, January 10, 2016

အစီရင္ခံစာလာဖတ္တဲ႔ ဒုသတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး သန္းထြန္းေအာင္

r


ဒီေန႔ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာလာ အစီရင္ခံစာလာဖတ္တဲ႔ ဒုသတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး သန္းထြန္းေအာင္ရဲ႕စကား နားေထာင္လိုက္ေတာ့ ဘုရားေတာင္ တမိတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အင္မတန္လူစိတ္ကင္းမဲ႔တဲ႔ တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္မ်ားတဲ႔ အသိညဏ္နဲပါးတဲ႔ လူေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႕ေအာက္ ေနာက္၃လဆို လြတ္ေတာ့မွာမို႔ပါ။

သုူအစီအရင္ခံစာဖတ္တဲ႔ တစ္ေလ်ွာက္လံုး တရုပ္ကုမၸဏီႀကီးေတြ ဘယ္ေလာက္အနစ္နာခံ ျပည္သူကို ေထာက္ထားညွာတာပံု.....

တစ္ႏွစ္လံုး ေျခာက္လေလာက္ပဲ ခမ်ာမ်ား ရွာေဖြစားေသာက္ရပံု.....

၁၅မိုင္ခရီးကို ေျမစာသြားပစ္ရတာမို႔ သယ္ကားႀကီးႀကီးလိုအပ္ပံု.....

ကခ်င္ေသာင္းက်န္းသူုနဲ႔ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာတဲ႔ စည္းကမ္းမဲ႔သမားေတြရဲ႕ဒဏ္ကို တရုပ္ကုမၸဏီႀကီးေတြခမ်ာ ခံေနရပံု.....

ဒီတရုပ္ကုမၸဏီႀကီးေတြဟာ ေငြသန္းဘီလီယံ ရင္းႏွီးထားရတာ အခ်ိန္ကို္လု အလုပ္လုပ္ရတာမို႔ ဧရာမယႏၲယားႀကီးေတြ ဧရာမေျမသယ္ယာဥ္ႀကီးေတြ လိုအပ္လို႔ တရားဝင္အစိုးရက ခြင့္ျပဳ႕ေပးရတာကို

မီဒီယာနဲ႔ေဖ့စ္ဘုတ္ေတြမွာ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ ေဖၚၿပၾက၍ အခုလို ျပည္သူေတြ အထင္မွားအျမင္မွားမွာကို လႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းျပေနရပံု...ေတြ ၾကားရတာမ်ား ရင္နာလိုက္တာဗ်ာ။

ေရမေဆးရွာ ေက်ာက္သမားေတြ စည္းကမ္းမဲ႔ ေလာဘႀကီးလို႔ ေသရတာလို႔ သံုးခါေလာက္ ရက္ရက္စက္စက္ ေျပာေသးတယ္။ တကယ္ပါပဲၾကည့္မိတာ...


Credit Chit ko ko

ဝန္ျကီးခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ရဲ႕ ပညာဥာဏ္ ျကီးက်ယ္ပုံ

ျမန္မာျပည္က transformer.. စက္ရုပ္ျဖစ္ခါနီးမွမီးျပတ္သြားလို ့...

အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဦးဥာဏ္၀င္း ေျပာၾကား


အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏိုင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း NLD ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဥာဏ္၀င္း ေျပာၾကား

Sun, 01/10/2016
ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္ ႏွင္းဆီစံအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ထိုသို႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀းမ်ားကို ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ဆံုျဖတ္ခ်က္ မခ်ႏုိင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ အ ခက္အခဲမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းေရး ေဆြးေႏြးတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မရွိေသးဘူး။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မရွိေသးတဲ့အတြက္ အေသးစိတ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစည္းအေ၀းအတြက္ အခက္အခဲ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခု ဆံုးျဖတ္လို႔ မရဘူး။ ႏွစ္ပတ္တစ္ခါ အစည္းအေ၀း လုပ္တယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္ဆိုရင္ အရမ္းအလုပ္႐ႈပ္မယ္။ ဘာလုပ္ရမွန္း မသိေသးဘူး။ နီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ မယ္။ အခက္အခဲက လူေရြးၿပီးရင္ လူတိုင္းကို ေရြးၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ဖာသာ ေရြးလို႔မရဘူး။ ကာယကံရွင္ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္လည္း လိုတယ္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မျပည့္စံုေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မက်ေသးဘူး” ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အ မႈေဆာင္ ဦးဥာဏ္၀င္းက အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ ၂၅၅ ဦး၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ၁၃၅ ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၄၇၅ ဦးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦး စုစုေပါင္း ၈၈၆ ဦး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ တင္ေျမႇာက္ရမည့္ ဒုသမၼတႏွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ၃၂၃ ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၈ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၆ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၆၅၇ ဦး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖစ္သည့္ ၃၂၉ ေနရာကို လည္း ေက်ာ္လြန္စြာ ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္သည့္ ပါတီျဖစ္သည္။
ယခု က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္၏ သက္တမ္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကို ျပန္လည္ေခၚယူမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတႏွစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။
လက္ရွိတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲတာ၀န္ လႊဲေျပာင္းမႈ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီကို အစိုးရဘက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္း၊ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး လွထြန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး NLD ပါတီ ထိပ္ ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
Writer:
ၿငိမ္းေဇာ္လင္း၊ ေက်ာ္မ်ဳိး

news-eleven

“NLD ဦးဝင္းထိန္၊ လူဆိုးလား”
အခုရက္ပိုင္း သတင္းမီဒီယာ သမားေတြအၾကား၊ ျပည္သူေတြအၾကား အေျပာမ်ားေနတဲ့ ကိစၥ တစ္ခုကေတာ့ NLD ေခါင္းေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္နဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ အာရ္အက္ဖ္ ေအ သတင္းဌာန အင္တာဗ်ဴ းကိစၥပါ။ အင္တာဗ်ဴ းၿပီးဆံုးခ်ိန္ ဦးဝင္းထိန္ ေျပာလိုက္တဲ့ “ေက်းဇူးတင္ မေနနဲ႔။ ခင္ဗ်ားတို႔ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို စဥ္းစဥ္းစားစား ေမးၾက” ဆိုတဲ့ စကားအေပၚမွာ ေဝဖန္မႈ မ်ားသြား တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ အဲဒီအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ၾကရေအာင္။

ပထမ အဲဒီအင္တာဗ်ဴ း ေမးခြန္းေတြအေၾကာင္း အရင္ ေဆြးေႏြးၾကည့္ရေအာင္ပါ။ အင္တာဗ်ဴ ူးကို အစခ်ီထားတာ “ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းမွာ လႊတ္ေတာ္သစ္ စတင္ ေခၚယူႏုိင္ဖြယ္ရွိတာေၾကာင့္ NLD ပါတီက တင္သြင္းမယ့္ သမၼတေလာင္းနဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ စာရင္းေတြ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာသင့္ၿပီလုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူတခ်ိဳ႕က ေထာက္ျပေနၾကပါတယ္” လို႔ ဖြင့္ထားပါတယ္။

ဘယ္လို ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူေတြလည္း ဆိုတာကေတာ့ မပါပါဘူး။ ဒီအခ်က္ဟာ တကယ္ပဲ ႏုိင္ငံ ေရး ေလ့လာသူေတြ ေထာက္ျပေနတဲ့ အခ်က္ျဖစ္သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သတင္းဌာနက လုပ္ခ်င္တဲ့ Story Idea ျဖစ္ေနသလား မသဲကြဲပါဘူး။

ေနာက္ စၿပီးေမးတာက “ NLD ရဲ႕ သမၼတ၊ အစိုးရအဖဲြ႔ေတြမွာ ဘယ္သူေတြပါမယ္ ဘယ္သူ ေတြနဲ႔ ဖဲြ႔စည္းပါမယ္ဆိုတာ မေၾကျငာႏိုင္ေသးတဲ့အေပၚမွာ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ေနၾကတာ ေတြ႔ရပါ တယ္ ခင္ဗ်ား။ ၿပီးေတာ့ အားမလို အားမရလည္း ျဖစ္ေနၾကပါတယ္ခင္ဗ်။ တကယ္ပဲ အန္ကယ္တို႔ဖက္ အခ်ိန္ေစာေနေသးတယ္ဆိုၿပီး မထုတ္ႏိုင္တာလား အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ အဆင္သင့္ မျဖစ္တာ လားသိပါရေစလား ခင္ဗ်ား” တဲ့။ ဒါလည္း ေစာေစာက အတုိင္းပါပဲ။ တကယ္ပဲ ျပည္သူ ေတြက ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကသလား ဆိုတာကလည္း ျပန္ေမးခြန္းထုတ္စရာ ေကာင္းပါတယ္။

ဒီ အင္တာဗ်ဴးမွာ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အင္တာဗ်ဴးၿပီး လို႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခ်ိန္ ဦးဝင္းထိန္က မီဒီယာေတြကို ျပန္ေဝဖန္လိုက္တဲ့ စကားကို အေသအျခာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေဖာ္ျပေပးလိုက္တာပါ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ သတင္းမီဒီယာ တင္ဆက္ သူေတြဘက္က အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဦးဝင္းထိန္ရဲ႕ အဲဒီ ေျပာဆိုခ်က္ကို တည္းျဖတ္ေပး လိုက္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးကို ေဖာ္ျပေပးရင္လည္း ရပါတယ္။ အဲဒါဆို ခုလို ဦးဝင္းထိန္အေပၚ ဟိုလိုေျပာ ဒီလိုေျပာ အျငင္းပြားမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ၿပီးမွ ဦး၀င္းထိန္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမးတာေတြက ျပည္သူေတြက သိခ်င္လို႔ ေမးတာပါ၊ ဘာညာ ေျပာခ်င္လည္း ေျပာလို႔ ရပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု အင္တာဗ်ဴးမွာေတာ့ သတင္းဌာနဟာ ဦးဝင္းထိန္ရဲ႕ အဲဒီ ေျပာစကားကို ႀကံရြယ္ခ်က္ရွိ ရွိ ထည့္ေပးလိုက္တယ္လို႔ပဲ ယူဆ ရပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴးမွာ ဦးဝင္းထိန္ ေျဖခဲ့တာေတြကေတာ့ ဘာမွ အျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး။ တကယ္ ေတာ့ ျပည္သူေတြေရာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီပါ အမွားအယြင္း အထိအခိုက္မခံ တဲ့ အေျခအေန တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းေနၾကရတာပါ။ အမ်ားျပည္သူေတြ စိုးရိမ္ၾကသလို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ အေတာ္စိုးရိမ္တဲ့ ပံုေပၚပါတယ္။ အဲလို စိုးရိမ္ရတာကလည္း ခုိင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းေတြ ရွိလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ရာနဲ႔ခ်ီရွိတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ေရြးေကာက္ခံ အမတ္ေတြကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း မက်ဘူးလို႔ ယူဆရေပမယ့္ တုိင္းျပည္ အက်ိဳးစီးပြား၊ ျပည္သူေတြ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေရးၾကီးတ့ဲ အခ်ိန္အခါ ျဖတ္သန္းေနရလို႔ အဲလို လုပ္ရတာလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ သူ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရသူ ၃-၄ ေယာက္ေလာက္ကိုပဲ သတင္းမီဒီယာေတြနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္၊ ေျဖခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ ဦးဝင္းထိန္၊ ဦးဥာဏ္ဝင္းတို႔ေလာက္ ျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ ေျပာခြင့္ရသူေတြကေတာ့ မလုပ္မ႐ႈတ္ မျပဳတ္ လမ္းစဥ္ က်င့္သံုးတာေၾကာင့္ ေမးသမွ် မီဒီယာ အဲဒီ အဖိုးႀကီးႏွစ္ေယာက္ပဲ ဒိုင္ခံေျဖရတဲ့အေျခအေန ေရာက္သြားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတစ္ခုက အဲဒီ အဖိုးႀကီးႏွစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီ တာဝန္ေတြခ်ည္းပဲလည္း မဟုတ္ေသးပါဘူး။

အစည္းအေ၀းေတြ တက္တာ အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခုိင္းတဲ့ အျခား တာ၀န္ေတြကိုလည္း လုပ္ရပါေသးတယ္။ ေျပာရရင္ သူတို႔ေတြဟာ ေလ့က်င့္သားျပည့္၀ေနတဲ့ “ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ” ေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတို႔ေတြဟာ မီဒီယာေတြကို ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေတြလို ပရိယာယ္ႂကြယ္ႂကြယ္၊ မာယာႂကြယ္ႂကြယ္ ေျပာဆိုတာမ်ိဳး မလုပ္ပဲ ႐ိုး႐ိုး ႏုိင္ငံေရး သမားေတြလိုပဲ ကိုယ့္စ႐ုိက္အတိုင္း ေျပာဆိုတာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကလြဲရင္ သူတို႔ကို ေပးထားတဲ့ တာ၀န္အရ ေမးသမွ်ကိုေတာ့ ေျဖတာခ်ည္းပါပဲ။

ဒီလူေတြကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ ေနရာေပး ထားတဲ့ ကိစၥ အျပစ္တင္ျခင္း တင္မယ္ဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အျပစ္တင္ဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္မီဒီယာသမား ဘယ္လူပုဂၢိဳလ္ကမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မထိရဲၾကပါဘူး။

အခု အင္တာဗ်ဴးမွာလည္း ဦးဝင္းထိန္ ျပန္ေျဖသမွ်ဟာ တုိင္းျပည္အက်ိဳးစီးပြား၊ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားဘက္က ရပ္ခံ ေျဖသြားတာခ်ည္းပါ။ ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္း အေမးအေျဖ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အားလံုးသိၾကၿပီး ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဦး၀င္းထိန္နဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ ဘက္က အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ေအာင္၊ ၁၉၉၀ တုန္းကလို ျပႆနာေတြ မေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနရတယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ေျဖသြားတာ ေတြ႕ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မီဒီယာေတြကို “ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို စဥ္းစဥ္းစားစား ေမးၾက” ဆိုတာကသာ သူ႔ကို ေထာက္ျပစရာ ျဖစ္သြားေစတာ ပါ။ မီဒီယာေတြကေရာ တကယ္ပဲ သူေျပာသလို တိုင္းျပည္ အက်ိဳးစီးပြား၊ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြား ကို အဓိကထားၿပီး စဥ္းစဥ္းစားစား ေမးၾကသလား ေမးစရာ ရွိလာပါတယ္။

သိပ္မၾကာေသးခင္တုန္းကဆို ဘီဘီစီလို သတင္းဌာနႀကီးကေတာင္ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရႊကို အေရးယူသင့္သလား” ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္မ်ိဳး လုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္း စာ ဂ်ာနယ္ေတြမွာဆိုရင္လည္း အေျပာင္းအလဲ ကာလ ကို အခ်ိန္မေရြး ပ်က္စီးသြားေစႏုိင္တဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ိဳးကလည္း အခ်ိန္မေရြး ေဖာ္ျပေနတာပါပဲ။ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ သတင္းမီဒီယာေတြ အေနနဲ႔ ဦး၀င္းထိန္ကို အျပစ္တင္ေနမယ့္အစား ကိုယ္ကိုယ္တုိင္က တုိင္းျပည္အက်ိဳးစီးပြား၊ ျပည္သူလူ ထု အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားပါရဲ႕လား၊ စာနယ္ဇင္း က်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းပါရဲ႕လား၊ ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေၾကၾကပါရဲ႕လား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွမခ်န္ ကေလာင္နဲ႔ ဟိုထိုး သည္ထိုး၊ ဟို႐ိုးသည္႐ိုး လုပ္ေနၿပီး ကိုယ့္ကို ေဝဖန္လာရင္ေတာ့ တရားစြဲမယ္ တစ္ၿခိမ္းၿခိမ္း ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ဆန္႔က်င္ေနသလား ဆိုတာ ဆန္းစစ္ဖို႔ပဲ ရွိပါေၾကာင္း သံုးသပ္ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။


စည္သူေအာင္ျမင့္‬

မဘသ စာအုပ္တအုပ္ ေႀကာ္ျငာပြဲမွာ ဝမ္းေျမာက္ေႀကာင္း ေဒၚညိဳညိဳသင္းဂုဏ္ျပဳေျပာႀကား

Made in Myanmar ဆိုလို ့အားေပးလိုက္တယ္


Yone Lay ... အမွန္က garmentေတြမွာ erport qty မမွီလို့ အျပင္ကို ထုတ္ေရာင္းတဲ႔အထည္မ်ိုးပါ ဒီမွာ ခ်ုပ္သမ်ွအထည္အားလံုးက Made in
Myanmar ပါ ဒါမွအခြန္ တို့ ဘာညာသရကာ အတြက္ ကာမိမွာပါ   ပို့မ႔ဲနိုင္ငံ ဆိပ္ကမ္းေရာက္မွ တံဆိပ္ေတြကို ညွပ္ပါတယ္ လိုအပ္ရင္
အသစ္တပ္ပါတယ္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ခ်ုပ္တဲ႔အထည္ခ်ုပ္စက္ရံုတ္ုင္းက made in Myanmar ပဲသံုးခြင့္ရွိပါတယ္ အဲ႔ေလာက္
ေကာင္းတဲ႔စီးပြားေရးမွာ ျမန္မာနိ္ုင္ငံသား ပိုင္ တဲ႔စက္ရံု စစ္စစ္မရွိတာ ရင္နာဖို့ေကာင္းပါတယ္

Fho Htaung ... ကမၻာ အရပ္ရပ္ က ေစ်းသက္သာတဲ႔ တရုပ္ျပည္မွာ အလုပ္အပ္တယ္။ တရုပ္က အလကား နီးပါး ခိုင္းလို႔ ရ တဲ႔ ျမန္မာျပည္
ကို တစ္ဆင္႔ျပန္ ခိုင္းတယ္။ ျမန္မာ ျပည္ မွာသာ တိက်တဲ႔ ဥပေဒေတြရွိမယ္ အစိုးရ အေနနဲ႔ သာ ဖိတ္ေခၚမွဳ႔ ေတြ
လုပ္မယ္ဆိုရင္ တရုပ္တို႔ ထိုင္းတို႔ ျမန္မာျပည္မွာ   အလုပ္သမား လုပ္ဖို႔ လာရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

Zinmay Aye... ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ။အခုမွတရားဝင္တံဆိပ္တပ္ခြင့္ရတာ။အရင္ကေတာ့မိတ္အင္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လို႔ပဲတပ္ေပးခဲ့ရတာ။
အရမ္းတင္းၾကပ္တဲ့စာခ်ဴပ္စည္းကမ္းေတြနဲ႔ခ်ဴပ္ေပးရေတာ့ဒီႏိုင္ငံမွာဒီစက္႐ုံရွိတာကိုလူေတြကိုသိခြင့္မေပးရဘူး။တျခားဒီ့ထက္နာမည္ႀကီးတဲ့
ေစ်းႀကီးတဲ့ brand တခ်ိဳ႕လည္းရွိေသးတယ္။ rejected အထည္ေတာင္ ေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႔ထုတ္ေရာင္းခြင့္မရွိဘူး။ဖ်က္ဆီးပစ္ရတာ။
အဲဒါေၾကာင့္လူေတြမသိတာ��


Yone Lay ....ဟုတ္ပါတယ္ လုပ္အား ကို မ်ားမ်ားယူ လုပ္အားေငြနည္းနည္းေပး တိက်တဲ႔ဥပေဒမရွိေတာ့ အလုပ္သမားေတြနစ္နာပါတယ္

Tuesday, December 29, 2015

အပုပ္ခ်ရန္စစ္အစိုးရကအာဏာကုန္လႊဲအပ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား


ဦးဝီရသူႏွင့္ NDF ပါတီဝင္ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္အဖြဲ႔...


ဦးဝီရသူႏွင့္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေနေအာင္...


ဦးစု ( ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္း ) (ဘယ္) ႏွင့္ ဦးဝီရသူ(ညာ)


ေမသရဖီဝင္းသန္း ( အလယ္) ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ေအာင္ (ခ)ေရာင္နီဦး(ညာစြန္)


အဝါေရာင္စည္းဝုိင္းထဲမွ - မသရဖီဝင္းသန္း(ဘယ္) ႏွင့္ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္


NDF ပါတီမွ ထူးဥာဏ္ႏွင့္ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္မ်ားအဖြဲ႔...


ထူးဥာဏ္ (ဘယ္) NDF ပါတီ ႏွင့္ ငါးမင္းေဆြ (ညာ)


ေမာင္ေမာင္ေအာင္(ခ)ေရာင္နီဦး (ဘယ္) ႏွင့္ ရဲမုိး Myanmar Review ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ ( ညာ)


ျငိမ္းခ်မ္း (ဘယ္) ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ေအာင္(ခ)ေရာင္နီဦး (ညာ )


ရဲမုိး Myanmar Review ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ ( ဘယ္) ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ေအာင္(ခ) ေရာင္နီဦး(ညာ)


ဦးဝီရသူ (ဘယ္) ဦးပါမာကၡ ( အလယ္) ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ေအာင္(ခ) ေရာင္နီဦး (ညာ )


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ (ဘယ္) ႏွင့္ ဦးဝီရသူ ( ညာ)


ဦးဝီရသူ မဘသ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္...

ေနမ်ိဳးေ၀

လိပ္ကြ်န္းဆႏၵျပပြဲေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြ တကယ္ရိွေနတာလား

r


အင္ဘရန္ လေတာင္

ကြမ္းတဗ်စ္ဗ်စ္နဲ ့ေပါင္မုန္ ့ေခါက္.. ေနမ်ိဳးေ၀ ငမူး ... တို ့က ေဟာေျပာတဲ ့ဗုိလ္စိန္မွန္
က ပြဲ တဲ့ .. က်က္သေရတံုးလိုက္တာမေျပာနဲ ့.. ဘယ္ လက္မည္းႀကီးက မီးစိမ္းျပတယ္
ေတာ့ မသိ ေျပာလိုက္တာ ေစာက္ႀကီးေစာက္က်ယ္နဲ ့.. လိပ္ကြ်န္းက ေကာင္ေလး
၂ သက္ကေန ျမန္မာထိုင္းပဲ စစ္အႀကီးစားႀကီးျဖစ္မွာလုိလို ဘာလိုလိုနဲ ့...
တိုင္းျပည္မၿငိမ္ဘူး ဆိုရင္ တရားခံက အဲဒီ က်က္သတံုးေတြပဲ လို ့သာမွတ္လိုက္..
ဘယ္ေတာ့မွ လဲ တိုင္းျပည္အတြက္ မေကာင္းခဲ့သလို အဖ်က္အေမွာင့္ေတြပဲ
လုပ္ေနတဲ ့လက္ကိုင္တုပ္ေတြ ထမင္းလြတ္ရူးေနတာ.. က်က္သေရကိုတံုးတယ္


Soe Moe Kyaw
December 27
အမိန္႔ခ်ၿပီး နာရီပိုင္းအတြင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္ မယူဘဲ ေနမ်ိဳးေ၀ တပည့္ေတြ ဆႏၵထျပတာ
 လိုတာထက္ဆိုၿပီး ဒီကိစၥကို Double Standard လုပ္ျပေနကတည္းက တခုခုပဲလို႔ထင္ေနခဲ့ တာ....
ငါးမင္းေဆြ ေရာက္လာတယ္၊ၿငိမ္းခ်မ္း ဆုိတဲ့ ေကာင္ေရာက္လာတယ္၊ခု ပါေမာကၡတို႔ အုပ္စုပါ
...ပါလာတယ္ မဆီမဆိုင္ ပါဝါ ၅၄ ေရွ႕ပါ သြားေနၾကၿပီ ဆိုေတာ့....
အင္း အျဖဴထည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေတြ ေနာက္ကြယ္က လက္မဲ ႀကီးရဲ႕ အသံုးခ်ခံေတြေတာ့ မျဖစ္ေစန႔ဲ ဗ်ဳိ႕....။

လိပ္ကြ်န္းဆႏၵျပပြဲေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ လံႈ႕ေဆာ္မႈေတြ
တကယ္ရိွေနတာလား
|| စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္ ||
ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကြ်န္းမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ၿဗိတိသ်ွ စံုတြဲ အသတ္ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သား ႏွစ္ဦးကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔
ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲ႔ အတိုင္းပါပဲ။ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွာ လူသတ္မႈန႔ဲ႔
ပတ္သက္လို႔ ဆႏၵျပပြဲေတြ ေပၚေပါက္လာေနခဲ့တာပါ။ ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္လာေနတာ
ဆိုရင္ ေလးရက္ေလာက္ကို ရိွေနပါၿပီ။ အရင္က နိုင္ငံတကာသတင္းေတြမွာသာ
ေတြ႔ရတတ္တဲ႔ မိမိႏိုင္ငံသား မတရားခံရရင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး ျပဳလုပ္တတ္တဲ႔
ဆႏၵျပပြဲေတြလို ကိစၥမ်ဳိးေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ျမင္ေတြ႔ရေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕
စည္းလံုးမႈကို အားတက္မိတာလည္း အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ႔လည္း စိတ္ပူပန္စရာ
ကိစၥေတြလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေတြ႔ရလာရတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
စာေရးသူကိုယ္တိုင္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံ႐ုံးေရွ႕က ဆႏၵျပပြဲေတြ
ကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အြန္လိႈင္းေတြေပၚက လံႈ႔ေဆာ္မႈ ေတြကလည္း
တရားမ်ွတမႈအတြက္ အဓိကက်တဲ့ ဒီအမႈအတြက္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးကို
ျမင္လာရတဲ႔ သေဘာမ်ဳိးလည္း ေတြ႔ျမင္လာရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ႔
ဆႏၵျပသူေတြကိုသံ႐ံုးေရွ႕မွာပဲ ဆႏၵျပေနတာက တစ္ပိုင္း ၿမိဳ႕ထဲကို လူအုပ္ေတြနဲ႔
ခ်ီတက္ စည္းလြတ္၀ါးလြတ္ ခ်ီတက္လာတာေတြက စလို႔ လူမႈကြန္ရက္
မီဒီယာေတြမွာ မဆီမဆိုင္ ထိုင္းနိုင္ငံသားေတြကိုပါ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းမႈ အျပည့္နဲ႔
ဆဲဆိုေနၾကတာေတြ အဆံုးပါ။ ေလ့လာသူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အသိုင္း၀ိုင္းၾကားမွာ
လည္း စိုးရိမ္မႈအခ်ဳိ႕လည္း ရိွလာေနခဲ့တာပါ။ ေနာက္ဆံုး သတင္းေတြအရ
ဆိုရင္ေတာ့ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ႔ ဦးေအးသာေအာင္
ကိုယ္တိုင္ ရခိုင္ႏွစ္ဦး မတရား ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံတဲ႔အတြက္ တုံ႔ျပန္ဆႏၵျပတာကို
ႀကိဳဆိုရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဆႏၵျပမႈေတြအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္ အသံုးခ်တာ
ေတြ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာဆိုမႈေတြ လုပ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သလို ထိုင္းႏိုင္ငံ
ရဲခ်ဳပ္ကလည္း လိပ္ကြ်န္းဆႏၵျပမႈေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ လံႈ႕ေဆာ္မႈ
ေတြ ရိွနိုင္တယ္လို႔ ဆိုလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ လိပ္ကြ်န္းအမႈက တရားမ်ွတမႈ ျပသ၁နာပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊
ဘာသာေရး ျပသ၁နာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္းရဲေနမႈ၊
ခြ်တ္ျခံဳက်ေနမႈက တစ္ဆင့္ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္
ႏိုင္ငံရပ္ျခားကို တရား၀င္တာေရာ ၊ မ၀င္တာပါ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ သြားေရာက္
ရာမွ ၾကံဳေတြ႔ေနခဲ့ရတဲ႔ ျပသနာတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသ်ွစံုတြဲႏွစ္ဦး
အသတ္ခံခဲ့ရမႈက တရားမ်ွတမႈ ျပသ၁နာဆိုတာေတာင္ တကယ့္ တရားခံက
ဘယ္သူဆိုတာ ေျပာရခက္တဲ႔ အေနထားရိွေနဆဲပါပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခုလိုလိပ္
ကြ်န္းအမႈကေန ျပည္သူေတြ အမ်ဳိးသားအေရး ႏႈိးၾကားတက္ၾကြလာဟာ
ႀကိဳဆိုရမယ့္ကိစၥပါ။ ဒါေပမဲ႔ တန္ေဆးလြန္ေဘးဆိုတဲ႔ အတိုင္းပဲ ရိွသင့္တာထက္ ၊
လုပ္သင့္တဲ႔ အတိုင္းအတာထက္ ပိုုလာရင္ ဘယ္ဟာမွ မေကာင္းပါဘူး။ အခု
လိပ္ကြ်န္းကိစၥမွာလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ စိုးရိမ္စရာအခ်က္ေတြ ရိွလာတာ ျငင္းမရ
ႏိုင္တဲ႔ ကိစၥပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ သံ႐ံုးနားမွာ ဆႏၵျပ ၊ အခ်ိန္တန္ရင္ ျပန္သြားဆိုတဲ႔
ကိစၥေတြက ကိစၥမရိွေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ ဆူးေလေလာက္အထိ ခ်ီတက္မႈေတြ
လုပ္လာတာက ေရရွည္မွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပသ၁နာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ဆႏၵစျပတဲ႔ ေန႔ကစခဲ့ပံုေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း လူမႈကြန္ရက္မွာ
ၾကက္ဖႀကီးဆိုတဲ႔ သံသယရိွစရာ ေကာင္းတဲ႔ အေကာင့္က လံႈ႕ေဆာ္တယ္ ၊
အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီေယာင္ေယာင္ အမုန္းစကားေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ ျဖန္႔ျဖဴးတဲ႔
ေနမ်ဳိးေ၀ တပည့္ ေနာင္ေတာ္ေလး ( ျမန္မာအမ်ဳိးသားကြန္ရက္ ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္
ကို ေထာက္ခံသူ) တို႔က ဆႏၵစျပတယ္။ မဘသကိုယ္ေတာ္ေတြပါ ပါလာတယ္ဆိုတဲ႔
အထိပါပဲ။ စာေရးသူဆိုလိုတာက အားလံုး ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္နဲ႔ လုပ္ေနတာကို အျပစ္
ျမင္ေနတာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေပမဲ႔ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဆႏၵျပတဲ႔ မဘသ ကိုယ္ေတာ္
အခ်ဳိ႕ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ေရွ႕သြားတဲ႔အထိ ျဖစ္လာၿပီး ဘာမွ
မကူညီႏိုင္ရေကာင္းလားဆိုကာ ေတာင္းဆိုမႈေတြ လုပ္လာတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီပါတီအေနနဲ႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လိုအပ္တဲ႔
ကူညီမႈေတြလုပ္သြားမယ္လို႔ အစကတည္းက ေျပာဆိုၿပီးသား အေျခအေနပါ။
အမႈကလည္း ၿပီးျပတ္ေသးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဆင့္ နွစ္ဆင့္ အယူခံတင္ႏိုင္
ေသးတဲ႔ အေျခအေနပါ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ဆိုၿပီး တျခားႏိုင္ငံရဲ႕
လြတ္လပ္တဲ႔ တရားစီရင္ေရးကို ဖိအားေပးဖို႔ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ မလြယ္တဲ႔
ကိစၥပါပဲ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အကူညီေပးတာမ်ဳိး ဘာမ်ဳိးကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
အမႈလံုးလံုးၿပီးျပတ္သြားမွ ဆိုရင္လည္း တစ္မ်ဳိးပါ။
ဒါေပမဲ႔ အခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ေရွ႕သြားခဲ့တဲ႔ ကိစၥမွာ စဥ္းစားစရာကေတာ့
တစ္ခ်ိန္လံုး သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို ေထာက္ခံတဲ႔ သေဘာမ်ဳိးျပခဲ့တဲ႔
မဘသ အဖြဲ႔၀င္ တခ်ဳိ႕အေနနဲ႔ သမၼတ ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔က
လိပ္က်ြန္းအေရး လုပ္ေနၿပီ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာမွ မလုပ္ေသးဘူးလား၊
ဒါဆို ဘာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြဆီက မဲယူထားသလဲဆိုတာမ်ဳိး လာလုပ္တာလား
ဆိုတာကလည္း စဥ္းစားစရာပါ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျဖစ္ေနတဲ႔ ဆႏၵျုပပြဲေတြ
လိပ္ကြ်န္းအေရး ဆုေတာင္းပြဲေတြမွာလည္း မဘသ အဖြဲ႔၀င္ေတြ ဦးေဆာင္ေနတဲ႔
သတင္းေတြ တက္လာေနပါတယ္။ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္လို႔ ႏိုင္ငံတာက
႐ႈျမင္ျခင္းခံရတဲ႔ မစိုးရိမ္တိုက္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ ကိုယ္တိုင္လည္း မဘသေတြရဲ႕
ဆႏၵျပပြဲ ဦးေဆာင္ေနမႈအေပၚ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာကတစ္ဆင့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းလုပ္ေပး
ေနတာ အားလံုးအသိပါပဲ။
ဒါေပမဲ႔ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတာက ျမန္မာႏွစ္ဦးအတြက္ ေရွ႕ေနလိုက္ေပးသူ
ကိုေတာင္မွ မပံ႔ပိုးေပးႏိုင္၊ ေရွ႕ေနခ မေပးႏိုင္တဲ႔ အစိုးရအေပၚ ဆႏၵျပပြဲ
ဦးေဆာင္သူေတြက ေ၀ဖန္တာ မၾကားမိသေလာက္ပါပဲ။ အခုအခ်ိန္က အာဏာ
လႊဲေျပာင္းေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္မႈ ရိွရမယ့္ အခ်ိန္ဆိုတာလည္း ဂ႐ုစိုက္တ႔ဲပံု
မေပၚၾကပါဘူး။ စာေရးသူဆိုလိုတာက ကိုယ့္နိုင္ငံသား မတရားခံရတဲ႔အတြက္
ဆႏၵျပၾကတာကို အျပစ္တင္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး ။ ကိစၥရပ္တိုင္းမွာ ကန္႔သတ္
ခ်က္ေတြ ရိွၿပီးသားျဖစ္တဲ႔အတြက္ လိုအပ္တာထက္ မပိုၾကတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။
ဒါ့အျပင္ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာေတြမွာ အမုန္းစကားေတြနဲ႔ လူမ်ဳိးေရးအရ ျပသ၁နာ
ျဖစ္ေနသလိုလို လႈ႔ံေဆာ္ေနတဲ႔ ကိစၥေတြကိုလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးပ်က္မွာကို
အေလးမထားဘဲ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ သတိေပးေျပာဆိုတာ
မေတြ႔ရပါဘူး။ ယုတ္စြအဆံုး လူေတြ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတြမယူဘဲ ခ်ီတက္ဆႏၵျပေနတာ
ေတြကို အမႈဖြင့္ထားတာ တစ္ေနရာမွ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ ဒါက အံ႔ၾသစရာကိစၥရပ္
ပါပဲ။ အခုေနာက္ဆံုး ထိုင္းသံ႐ံုးက ေကာင္စစ္၀န္ဌာန ပိတ္လိုက္မွသာ ဆႏၵျပသူေတြ
ကို အဲဒီအနားကေန လူစုခြဲခိုင္းတာေတြ ဘာေတြ လုပ္လာခဲ့တာပါ။
ဒါ့အျပင္ အခုလို လိပ္ကြ်န္းကိစၥျဖစ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာသမၼတနဲ႔ တပ္မေတာ္ကို
အလြန္အမင္း အကာကြယ္ေပး၊ အသာေပးထားတဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းေတြကို အတည္ျပဳဖို႔
ႀက္ိဳးစားလာတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါကိုလည္း သတိမမူၾကတဲ႔ လူေတြ
ပုိမ်ားနိုင္ပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းေတြလည္း ပရမ္းပတာ တူးေနဆဲပါပဲ။ တကယ္ေတာ့
အခုလို တိုးတက္တဲ႔ ေခတ္သစ္ကမၻာကို ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား
သုံးသန္းေက်ာ္ အေနနဲ႔ ထိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနရတာ၊ အမ်ားစုက ေအာက္ေျခ
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြျဖစ္ၿပီး ၾကံဳရာက်ပန္း လုပ္ေနရတာ ၊ တရားမ၀င္
လုပ္သားေတြ ျဖစ္ေနတာေတြဟာ အခုမွ ျဖစ္လာတဲ႔ ျပသ၁နာမဟုတ္ပါဘူုး။
ကာလရွည္လ်ားလွတဲ႔ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြေၾကာင့္
ျခစားမႈေတြ ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈက တစ္ဆင့္ ျဖစ္ေနတဲ႔ ျပသ၁နာေတြပါ။ အခု
ျမန္မာလုပ္သားနွစ္ဦးကို ၾကည့္ရင္ပဲ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ျဖစ္ေနၿပီး
ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပဲ ဘ၀ တူ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ
ဆီကေန လံုေလာက္တဲ႔ သက္ေသ မရခဲ့တာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့
အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့တဲ႔ နယ္ေျမကလည္း လူမိုက္ဂိုဏ္းေတြ အားေကာင္းတာပါ
တြက္လိုက္ရင္ တရားမ၀င္ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ေနသူေတြအေနနဲ႔ သက္ေသ
လိုက္ရင္း ကိုယ္ပါ ဒုကၡေရာက္မယ့္ အျဖစ္ကို ေရာက္ခံၾကပါ့မလား ဆိုတာကလည္း
စဥ္းစားစရာပါ။ တာ၀န္ေက်သေယာင္ လုပ္ေနတဲ႔ ျမန္မာသံ႐ံုးတို႔ ၊ အစိုးရတို႔က
လည္း အခုထိ အမႈလိုက္ေရွ႕ေနကို ေရွ႕ေနခေတာင္ မေပးတာၾကည့္ရင္ ကိုေဇာ္လင္း
၊ ကို၀င္းေဇာ္ထြန္းတို႔နဲ႔ အတူ ေနထိုင္တဲ႔ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားေတြက
သက္ေသ ထြက္ေပးနိုင္ေအာင္ ၊ မိသားစုေတြကို ေနာက္ဆံ မတင္းႏိုင္ေအာင္
ကူညီေပးပါ့မလား ( မွတ္ခ်က္ ၊ သက္ေသထြက္တဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားကလည္း
တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈနဲ႔ ဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရႏိုင္ ) ဆိုတာ
စဥ္းစားစရာပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ အလြန္အကြ်ံ ဖိအားေပးလို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးေတြ
ပ်က္ယြင္းၿပီး တစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လို
ဆက္လက္ရပ္တည္ေနရမလဲ။ လူသုံးသန္းေလာက္ရိွတဲ႔ ျမန္မာလုပ္သားေတြ အေနနဲ႔
ျပည္ေတာ္ျပန္ရရင္ေကာ ျမန္မာမွာ သူတို႔ကိုေပးဖို႔ အလုပ္အကိုင္ေတြ အဆင္သင့္
ရိွေနၿပီလား ဆိုတာကအစ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ ရိွကိုရိွရမယ့္ကိစၥပါ။ အမ်ဳိးသားေရး
ကို အလြန္အကြ်ံ ဗန္းျပၿပီး မိမိလိုလားသူ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရွ႕ေရာက္ဖို႔ အတြက္
ႀကိဳးစားတာမ်ဳိးက သိပ္မသင့္ေလ်ာ္ပါဘူး ။ ျမန္မာျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ႔
ေရြးေကာက္ပြဲမွာကတည္းက အမ်ဳိးသားေရး ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔
စာေမးပြဲေအာင္ခဲ့ၾကၿပီးၿပီ ဆိုတာ အမ်ဳိးသားေရးအရ အေရာင္၀င္ဆိုးခ်င္သူေတြ
မေမ့ဖို႔လိုပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ လိပ္ကြ်န္းကိစၥက ကမၻာကလည္း သိေနၿပီ
ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အယူခံတင္တဲ႔ အခ်ိန္ေတြမွာ မ်ွတမႈရိွေအာင္
ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အခ်ိန္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာလည္း နွစ္ ၅၀ ေက်ာ္
အတြင္း အရပ္သားအစိုးရ တစ္ရပ္ တက္လာမယ့္ အခြင့္အေရးအတြက္ တည္ၿငိမ္မႈ
ဆိုတာ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြ အေနနဲ႔လည္း အရွည္ ကို
ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။
ယုတ္စြအဆံုး လူမ်ဳိးစု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳ ေဆြးေႏြးေနတာေတာင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ AA
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို အစိုးရက လက္ခံတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ဳိးသားေရးအရ
ညီညြတ္ၾကတယ္ ဆိုေပမယ့္ ကခ်င္ဆရာမအမႈ အခုထိ မေပၚေသးတာ အစိုးရ
ဘက္က ေပၚေအာင္ မႀကိဳးစားတာ ၊ အဲဒီအမႈေပၚ အခုလို အုံလိုက္က်င္းလိုက္
ကန္႔ကြက္မႈေတြ မရိွခဲ့တာ ၊ ေနာ္ခမ္းကို တ႐ုတ္က ေသဒဏ္ေပးတုန္းက အစိုးရ
ကိုယ္တိုင္ ဒီအတိုင္း ၾကည့္ေနခဲ့တာေတြက လႊတ္ခ်င္တဲ႔ ကိစၥလႊတ္ေပး၊ ထိန္းခ်င္တဲ႔
ကိစၥ ထိန္းမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး မႏၱေလးမွာ
ျဖစ္ခဲ့တဲ႔ မဘသ ေတြ ဦးေဆာင္တဲ႔ ဆႏၵျပပြဲဆိုရင္ တရားမ်ွတမႈ အတြက္
ေတာင္းဆိုတာ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ထိုင္းဆန္႔က်င္ေရးအသြင္ လံႈ႕ေဆာ္လာတာ
ေတြ႔ရပါတယ္.။ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ဆိုး၀ါးပါတယ္။ ထုိင္းနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ
အသြားအလာေတြ ရပ္တန္႔ အဆက္ဆံေတြ မလုပ္ ၊ အာဆီယံ အေရွ႕အေနာက္
စၾကၤန္လမ္းမေတြ ပိတ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနသူေတြ ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ လံႈ႕ေဆာ္ေနသူေတြ
ဟာ တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ကို ျပန္လာပါဆိုျပီး လက္ယပ္ေခၚေနသူေတြပါပဲ။
ဆႏၵျပမႈေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရိွမရိွဆိုတာက
ေတာ့ ကာယကံရွင္ေတြသာ သိပါလိမ့္မယ္။
စိုင္းထြန္းေအာင္လြင္
The Ladies News Journal

**ေနမ်ိဳးေ၀၏ သရုပ္မွန္အားေဖာ္ထုတ္ ဖြင့္ခ်ၿခင္း**

r
===========================
ေနမ်ိဳးေ၀ရဲ႕ေနာက္ခံႏိုင္ငံေရးၿဖတ္သန္းမွဳဟာ ဘယ္လိုရွိခဲ႔ပါသလဲ? သူရဲ႕ဇာတ္ေၾကာင္းဟာဘယ္လိုရွိခဲ႕ပါသလဲ? အမ်ားၿပည္သူသိရွိႏိုင္ေအာင္ သတိထားႏိုင္ေအာင္လို႔ေၿပာၿပပါရေစ
က်ေနာ္ဟာ၁၉၉၆ခုႏွစ္ YIT စက္မွဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦး ၿဖစ္ၿပီး ေနမ်ိဳးေ၀ကိုက်ေနာ္စတင္သတိထားမိတာကေတာ့ လွည္းတန္းလမ္းဆံုမွာ က်ေနာ္တို႕ေက်ာင္းသားေတြဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ႕တဲ႔ညကသူရဲ႕ ရဲရဲေတာက္ စကားမ်ားကို နားေထာင္ရင္းအထင္ၾကီးေလးစားခဲ႕သူတစ္ဦးပါ။

က်ေနာ္သိရသေလာက္ ေနမ်ိဳးေ၀ရဲ႕ဇာတိၿမိဳ႕ဟာ ဧရာ၀တီတိုင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း(၄)ရပ္ကြက္မွာ ေနထိုင္သူတစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး ဖခင္ၿဖစ္သူ၏ အမည္မွာဦးလွၿမင့္ ၿဖစ္ပါတယ္။သူရဲ႕အေဖကိုအဘိဓာန္ လွၿမင့္လို႕ ေခၚသူေတြ လဲရွိၾကပါတယ္။

က်ေနာ္ YIT ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ေနစဥ္တုန္းက ေနမ်ိဳးေ၀ဟာ ေလေၾကာင္း ပညာအဓိက ဘာသာရပ္ မွာတက္ေရာက္ေနသူၿဖစ္ၿပီး ၁၉၉၆ခုႏွစ္မွာ ၿဖစ္ခဲ႔တဲ႔ အင္းစိန္ေစာ္ဘြားၾကီးကုန္း မွာေက်ာင္းသားနဲ႔စည္ပင္ရဲအရာရွိတို႕ၾကား ၿပသနာၿဖစ္ရာ မွအစၿပဳ၍ ၁၉၉၆အာဏာ ရွင္ဆန္႔ က်င္ေရး ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမွဳမွာေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအၿဖစ္ပါ၀င္ခဲ႕သူတစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး ကိုစိုးထြန္း၊ကုိမ်ိဳးုရန္ေနာင္သိန္း၊ ကိုသြင္လင္းေအာင္(ခ)ပက္စီ အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႔ လက္တြဲၿပီး တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ခဲ႔သူၿဖစ္ခဲ႕ပါတယ္။

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္းလမ္းဆံု ထိုင္သပိတ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲညပိုင္း တရားေဟာရာမွာလဲပါ ၀င္ခဲ႔သူတစ္ဦး ၿဖစ္ပါတယ္။ ၎ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ကိုစစ္အစိုးရမွႏွိပ္ကြပ္ေခ်မွဳန္းခဲ႔တဲ႔အခ်ိန္မွာ ေနမ်ိဳးေ၀ဟာ အတူလက္တြဲ ခဲ႔တဲ႔ရဲေဘာ္ သူငယ္ခ်င္းေတြ နဲ႕ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံ ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ေထာက္လွမ္းေရး စစ္ေၾကာေရး စခန္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ရဲ႕စည္းရုံးသိမ္းသြင္းၿခင္းခံရသူၿဖစ္ သြားခဲ႔ၿပီး ၉၆ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳနဲ႔ပတ္သက္၍ မိမိႏွင့္အတူလက္တြဲ ပါ၀င္ခဲ႔ေသာ ရဲေဘာ္သူငယ္ ခ်င္းမ်ားၿဖစ္သည့္ စိုးထြန္း ။ သြင္လင္းေအာင္။မ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္း။ အပါအ၀င္၉၆ေက်ာင္းသား လွဳပ္ရွားမွဳမွာ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ပါလွ်က္အၿခားသူမ်ားအေပၚ အၿပစ္မ်ားပံုခ်ၿခင္း မမွန္မကန္ထြက္ဆို၀န္ခံၿခင္း မိမိစစ္ေၾကာေရးဒဏ္သက္သာေစရန္ မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရ ဇာတ္လမ္းမ်ားထြင္၍၀န္ခံၿခင္း မ်ားၿပဳလုပ္ခဲ႔ရာမွ ၎တစ္ဦးတည္းသာ ေထာက္လွမ္းေရး၏ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းခံရၿခင္းမွ လြတ္ေၿမာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းခဲ႔တဲ႔ေက်ာင္းသား သစၥာေဖာက္တစ္ဦးၿဖစ္ပါတယ္။

ေနမ်ိဳးေ၀ဟာ ၎နဲ႔လက္တြဲခဲ႔တဲေက်ာင္းသားမ်ားအက်ဥ္းေထာင္ မ်ားအတြင္းစစ္ေၾကာေရးစခန္း မ်ားအတြင္းညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံေနရခ်ိန္တြင္ ထိုစစ္ေၾကာေရးစခန္းမွ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ ကိုယ္လြတ္ရုန္းခဲ႔ၿပီး ေနာက္ပိုင္းေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ရဲ႕ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအမွတ္(၁၂) ၀န္းထဲကိုအ၀င္အထြက္ရွိလာခဲ႔ ၿပီးေက်ာင္းသား လွဳပ္ရွားမွဳမွာ ဖမ္းဆီးခံရၿခင္း မရွိေသးတဲ႔ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားကို စစ္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ေပါင္း၍ သတင္းေပးတစ္ဦးအၿဖစ္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားအားကူညီၿခင္း အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေၿပေအာင္ေနထိုင္ၿခင္း မ်ားၿပဳလုပ္၍မိမိ၏ဘ၀ရပ္တည္ေရးႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးအတၱ သာ ၾကည့္ေတာ့သည့္ေက်ာင္းသား သစၥာေဖာက္ တစ္ဦး ၿဖစ္ခဲ႕ပါတယ္။

၁၉၉၆ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ခ်ီးၿမင့္ေသာေငြေၾကးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရယူကာ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွခပ္ကင္းကင္းေနထိုင္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း မိမိတတ္ၾကြမ္းသည့္ေလေၾကာင္းပညာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးအၿဖစ္ မဂၤလာဒံုေလဆိပ္တြင္ ေလယာဥ္စက္ပိုင္းဆိုင္ရာအင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးအၿဖစ္လုပ္ေဆာင္ေနခဲ႔ရင္း ၂၀၀၆ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ ခဲ႔သည့္ ၉၆ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ၁၉၈၈ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳေခါင္းေဆာင္မ်ား အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ လြတ္ေၿမာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ၈၈မ်ိဳးဆက္အၿဖစ္ၿပန္လည္စုစည္း မိေသာအခါ ထိုအဖြဲ႕အနီးသို႔ခ်ည္းကပ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ႔ၿပန္ပါတယ္။

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ဟာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၉၉၆။၁၉၉၈။ ႏိုဗယ္ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳအပါအ၀င္ ၂၀၀၇မ်ိဳးဆက္ အထိ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္မ်ား ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ေနမ်ိဳးေ၀၏ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ေပါင္း၍သတင္းေပး လုပ္ခဲ႔မွဳ အတူလက္တြဲ႕သည့္ ရဲေဘာ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အေပၚသစၥာေဖာက္ခဲ႔မွဳ မ်ားကိုသိရွိသည့္ ၉၆ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနမ်ိဳးေ၀၏၈၈မ်ိုးဆက္ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔အနီးသို႕ ခ်ည္းကပ္လာမွဳ အေပၚကန္႕ကြက္သတိေပးမွဳေၾကာင့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အတြင္းသို႔ ခ်ည္းကပ္ရာ မေအာင္ၿမင္ခဲ႔ေပ။

ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ေနမ်ိဳးေ၀သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္က်င္းပၿပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအခမ္းအနားပြဲမ်ား သို႕၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ လာမည္ကိုသိရွိေသာေနမ်ိဳးေ၀ဟာ NLD ရုံးအနီးတြင္သြားေရာက္ ေစာင့္ဆိုင္း၍ ကိုမင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္၈၈ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားမိမိကိုယ္ပိုင္ကားၿဖင့္ လိုက္ပို႔ ေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ၀င္ေရာက္ေရာေႏွာ၍ စကားေရာေဖာေရာၿပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ္လည္း၎၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို သိရွိေနေသာေၾကာင့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား အဖြဲ႔မွလက္မခံခဲ႔ပါဘူး။

ထိုသို႕နည္းၿဖင့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ အနီးခ်ည္းကပ္ရာမရသၿဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ၿမင့္တင္သူမ်ားကြန္ရက္ HRDP မွဦးၿမင့္ေအး ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး ဦးေမာင္ေမာင္ေလး တို႔အနီးသို႔ထပ္မံခ်ည္းကပ္၍ မိမိသည္ဗိုလ္ခင္ညြန္႔၏ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ အာဏာရွိစဥ္ ကာလကအဆင္ေၿပဖူးခဲ႕သူတစ္ဦးၿဖစ္ေၾကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ အေရးၾကီး သည့္လွ်ိဳ႕၀ွက္စာရြက္ စာတမ္းမ်ား မိမိထံတြင္ရွိေနေၾကာင္း အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မွအၾကီးအကဲမ်ား ေထာင္ထဲမေရာက္ခင္က မိမိအားအပ္ႏွံသြားပါေၾကာင္း ထိုသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေၿပာဆို၍ခ်ည္းကပ္ ခဲ႔ေသာ္လည္း HRDP ေခၚ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ၿမင့္တင္သူမ်ား ကြန္ရက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္၎၏ ေနာက္ခံ အားၾကားသိထားၿပီး ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္မခံခဲ႔ေပ။

ထိုသို ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ HRDP ႏွင့္အဆင္မေၿပေသာေၾကာင့္ NLD ပါတီအားၿမိဳ ့နယ္အဆင့္မွစ၍ ခ်ဥ္းကပ္ၿပန္ရာနိုင္ငံေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသည့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ NLD လူငယ္မ်ားႏွင့္ ၾကည့္ၿမင္တိုင္ၿမိဳ႔နယ္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားအား မိမိအားအထင္ၾကီးေလးစား လာေစရန္ ႏိုင္ငံေရးစကားမ်ားေၿပာၿခင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားရိုက္ႏွိပ္ေပးၿခင္း ၿဖန္႔ေ၀ရန္စီစဥ္ေပးၿခင္း စသည့္လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားႏွင့္ NLD ပါတီအားထပ္မံခ်ဥ္းကပ္ၿပန္ေလသည္။

သို႔ေသာ္၎ ၏သတင္းေပးလုပ္ခဲ႔ဖူးၿခင္း ေက်ာင္းသား သစၥာေဖာက္ၿဖစ္ခဲ႔ဖူးၿခင္းမ်ား စသည့္အေၾကာင္းမ်ားကို NLD ပါတီ၀င္လူငယ္မ်ားမွ သိရွိသြားေသာအခါ ေနမ်ိဳးေ၀ႏွင့္ အဆက္အဆံမၿပဳလုပ္ၾကေတာ့ေပ။ ၂၀၀၇တြင္ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့လွဳပ္ရွားမွဳႏွင့္အတူ အာဏာရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး လူထုလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ႔ ေသာ္လည္း ေနမ်ိဳးေ၀သည္ မည္သည့္ အခန္းက႑မွပါ၀င္ၿခင္းမရွိခဲ႔ေပ။ အႏၱရယ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးစြန္႔စားမွဳ တစ္ရပ္သာၿဖစ္ေၾကာင္း ေထာင္က်ခံႏိုင္ငံေရးၿဖစ္သည့္အတြက္ အမ်ားအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံသူတစ္ေယာက္လဲမဟုတ္ခဲ႔ေပ။
ထို၂၀၀၇ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး၏ ႏိုင္ငံေရးတြန္းအားၿဖင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ႔ေသာ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ အခင္းအက်င္းတြင္မွ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ အမည္ၿဖင့္ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ မိမိ၏ႏိုင္ငံေရးပံုရိပ္ကို မိမိဘာသာပံုေဖာ္ လုပ္ေဆာင္လာသူတစ္ဦး ၿဖစ္ၿပီးထိုစဥ္အခ်ိန္က NLD ပါတီႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ၿခင္းမွတ္ပံုမတင္ၿခင္းအေပၚ ၿပင္းထန္စြာေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္ရွံဳခ်ခဲ႔သူတစ္ဦးၿဖစ္သည္။
၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအား ေနမ်ိဳးေ၀၏ P&D ပါတီေခၚ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ေသာ္လည္း ၿပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမွဳမရရွိခဲ႔သၿဖင့္ တစ္ေနရာမွအႏိုင္ရခဲ႔ၿခင္းလဲမရွိေပ။ ေနမ်ိဳးေ၀၏ အမၿဖစ္သူမစႏၵာ၀င္း မွာလဲ ဘိုကေလးၿမိဳ႕တြင္ အကိုၿဖစ္သူႏွင္ အဆင္ေၿပရင္းႏွီးေသာ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နားလည္မွဳရယူ၍ ႏွစ္လံုးထီ ခ်ဲဒိုင္အၿဖစ္ ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ဦးၿဖစ္ၿပိး ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၀၀/၅၀၀ ခန္႔အထိ ႏွစ္လံုးထီ လုပ္ငန္းတြင္ အေလ်ာ္မေပးႏိုင္ဘဲ ထြက္ေၿပး တိမ္းေရွာင္ခဲ႔ဖူးသူၿဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ေရး အရွဳပ္ေတာ္ ပံုမ်ားလူမွဳေရးေဖာက္ၿပန္မွဳမ်ား ရွိခဲ႔ဖူးသူၿဖစ္ေသာ္လည္း အကိုၿဖစ္သူ၏တိုက္တြန္းမွဳၿဖင့္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္လႊြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးအၿဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံခဲ႔ေသာ္လည္း အႏိုင္ရရွိၿခင္း မရွိခဲ႔ေပ။

ေနမ်ိဳးေ၀သည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အတြင္း ၎ပါတီရုံးစိုက္ရာ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အနီးတြင္ ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊမွ စက္မွဳဇုန္စီမံကိန္း ေၿမေနရာအတြက္ လယ္ယာေၿမမ်ားသိမ္းယူရာမွ လယ္သမားအေရးအား ပါတီ၏ ပထမဦးဆံုး ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲအၿဖစ္ လယ္သမားမ်ားဖက္မွ ၀င္ေရာက္ ရပ္တည္ေပးခဲ႔ရာမွ ေဇကမာၻ ဦးခင္ေရႊႏွင့္ ထိပ္တိုက္ အေၿခအေနထိ ေရာက္ခဲ႔ ဖူးသူ ၿဖစ္ၿပီး ေဇကမာၻဦးခင္ေရြ၏တရားစြဲဆိုမွဳကိုရင္ဆိုင္ကာ ဂ်ာနယ္အင္တာဗ်ဴးမ်ားလုပ္၍ အမ်ားၿပည္သူစိတ္၀င္စားခံရမွဳ ရရွိရန္လုပ္ေဆာင္ ခဲ႔သူလည္း ၿဖစ္သည္။

ထိုသို႕ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊႏွင့္ အမွဳၿဖစ္ရာမွတရားရုံးတြင္တရားရင္ဆိုင္ရင္း ေဇကမာၻ ဦးခင္ေရႊ ႏွင့္ တစ္စတစ္စရင္းႏွီးလာရာ ေဇကမာၻ ဦးခင္ေရႊ၏ေနအိမ္သို႔ပင္ ၀င္ထြက္သြား လာရာ မွအစၿပဳ၍ ေငြေၾကး မက္လံုးမ်ားၿဖင့္ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းခံ ခဲ႔ရသူၿဖစ္ခဲ႔ေလသည္။ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးၿဖစ္သူ ေဇကမာၻဦးခင္ေရႊသည္ ၾကံ႕ဖြံ႕ပါတီ၏ လက္ေ၀ခံ ဘာသာေရးအေၿခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာဗုဒၵဘာသာသာသနာ့ ႏုဂၢဟအသင္း၏ ၉၆၉လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာေစရန္ေနမ်ိဳးေ၀အား ဦးခင္ေရႊ မွစည္းရုံး ႏိုင္ ခဲ႔ေလသည္။

ထို႔ေနာက္မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးလူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ား ၿဖစ္လာေစရန္ ဖန္တီးၿခင္းမ်ား ကိုပင္လုပ္ေဆာင္ေနသူ တစ္ဦးလည္းၿဖစ္ေပသည္။
အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ဆိုရေသာ္ ေနမ်ိဳးေ၀သည္
၁။ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလိုသူ။
၂။ အမ်ားၿပည္သူမွ၎၏အမည္ကို စိတ္၀င္စားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသူ။
၃။ မိမိထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမွဳရွိရန္ အမ်ားအာရံုစိုက္ေစရန္ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္မ်ား ထြင္တတ္သူ။
၄။ ၁၉၉၆ ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးအၾကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔၏ စည္းရံုး သိမ္းသြင္းၿခင္းခံရၿပီး သတင္းေပးအၿဖစ္ ရပ္တည္ခဲ႔သည့္ေက်ာင္းသားသစၥာေဖာက္ၿဖစ္သူ။
၅။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္NlD ပါတီအားေ၀ဖန္ရွံဳခ်၍ P&D ပါတီ မတူကြဲၿပားၿခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ (မ.င.ပ) အားထူေထာင္ခဲ႔သူ။
၆။ မိမိအက်ိဳးကိုသာၾကည့္၍ ၁၉၉၆ေက်ာင္သားလွဳပ္ရွားမွဳတြင္ အတူလက္တြဲခဲ႔ေသာရဲေဘာ္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေၾကာင္းကို ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္၍ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းေပးအၿဖစ္ သစၥာေဖာက္ ခဲ႔သူျဖစ္ေပသည္။

၁၉၉၆ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္တစ္ဦး

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆုိတာကာကြယ္ေရးေအာက္မွာ

r Lu Min

ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ့ သက္တမ္းဟာ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ရဲ့ သက္တမ္းနဲ႔ အညီျဖစ္တယ္လုိ႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတယ္
ျပည္သူလြတ္ေတာ္သက္တမ္းဟာ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၃၁ မွသာ ကုန္မွာျဖစ္တယ္
ဒီအတြက္ တခ့်ဳိေနရာေတြမွာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ေရြးခ်ယ္ပဲြက်င္းပေနတာ ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးလုိ႔ ဦးဝင္းထိန္ေျပာတာ ေထာက္ခံမိတယ္
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆုိတာ ျမိ့ဳျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းရဲ့ အေျခခံအက်ဆုံးအပုိင္းျဖစ္သလုိ အေရးၾကီးတဲ႔အပုိင္းလည္းျဖစ္တယ္
ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပဌာန္းခဲ႔တဲ႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒဟာ ရပ္ကြက္အက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ျမိ့ဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ျမိ့ဳနယ္ရဲမွဴးေတြကုိ သစၥာခံရမယ္ဆုိတာမ်ဳိး အေလးေပး ေရးဆဲြထားတာ ေလ႔လာၾကည့္ရင္ ေတြ႔လိမ့္မယ္
ျမန္မာျပည္ရဲ့ ၃၃၀ ေသာ ျမိ့ဳနယ္ေတြရဲ့ ျမိ့ဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကုိ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ထဲေရးကခန္႔အပ္တယ္ ျပညထဲေရးဆုိတာလည္း ကာကြယ္ေရးေအာက္မွာျဖစ္ေနတယ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆုိတာလည္း ျမိ့ဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကုိ သစၥာခံေနရတဲ႔အတြက္ ျမန္မာျပည္ရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားဟာ စနစ္တက်နဲ႔ကုိ စစ္တပ္အာဏာၾကီးစုိးေရးကုိ အေျချပဳတည္ေဆာက္ထားတာ ေတြ႔ႏုိင္တယ္
လက္ရွိခ်ိန္မွာ ေနရာတခ့်ဳိမွာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေရြးေကာက္ပဲြေတြ လုပ္ေနေတာ႔ ဘာေတြျဖစ္ႏုိင္လဲဆုိေတာ႔ ဖြတ္ေတြအေနနဲ႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္ကုိ သူ႔ပါတနာေတြကုိသာ လက္သိပ္ထုုိးျပီး တင္ေျမွာက္တာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္

တကယ္ဆုိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အတုိင္း သက္တမ္းကုန္မွသာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပျပီး ခန္႔အပ္ရမွာျဖစ္တယ္ လြတ္ေတာ္အသစ္စတင္ခ်ိန္မွာသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္ကုိ အေႏွာက္အဖဲြ႔ကင္းကင္းနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေစခ်င္မိပါတယ္

Monday, December 28, 2015

လိပ္ကြ်န္းလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ မီဒီယာမ်ား သုိ႔ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေကာ့ေတာင္ကြ်န္းလူသတ္မႈကုိ တရားဥပေဒအတိုင္းသြားမည္၊ အယူခံရံုးႏွင့္ ဟိုက္ကုတ္ အထိဆက္တက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေပးဖို႔ဖိအားေပးျခင္းကို ယခင္အစိုးရ(ယင့္လတ္အစုိးရ( ကိုသြား ေတာင္းဆို ပါလား အေၾကာင္းမွာ အၿမဲတမ္းလုပ္တတ္လို႔ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပ၀စ္ ၀ံုးဆူ၀မ္း (ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး) ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆြမ္မိုင္ ေကာင္ထိရ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)တို႔ (၂)ဦး ထံ ေကာ့ေတာင္ကၽြန္းလူသတ္မွဳ၏ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျဖၾကားရာတြင္

"ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ဥပေဒႏွင့္ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရမည္ကဲ့သို႔ အမိန္႔ခ်ခဲ့သည္၊ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္မည္သို႔ရွိသည္ တို႔ကို ျပန္ၾကည့္ရန္လိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအဆင့္တရားရံုးမွ အမိန္႔ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ အယူခံရံုးႏွင့္ ဟိုက္ကုတ္ အထိ တက္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အား ရုတ္သိမ္းခိုင္း၍မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ “ဘာလဲ ထိုင္းႏိုင္ငံက ဘာပဲလုပ္လုပ္ လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူးဟုတ္လား" ဟုေျပာပါသည္။

ဤအမွဳႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းေပးရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရးစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္ေရွ႕၌္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဆႏၵျပေတာင္းဆိုျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍ “ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးသည္ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႔၏တာ၀န္သာလ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဘက္ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းေစရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒအရအယူခံ၀င္ႏိုင္သည္ ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရကို ဖိအားလာေပးၿပီး လႊတ္ေပးေစခ်င္ေနျခင္းလား၊ ဒါဆိုလဲ အရင္အစိုးရကို သြားေတာင္းဆိုလိုက္ေတာ့၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အရင္အစိုးရက ဒီလိုမၾကာခဏလုပ္တတ္လို႔ပဲ" ဟုေျပာၾကားသြားပါသည္။

ဘာသာျပန္ဆုိသူ ဦးေအာင္စုိး


The Voice Weekly
10 hrs ·
လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈတြင္ တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အကာအကြယ္ေပး ေျပာဆုိ၊ ဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ ေဒါသတႀကီး တုံ႔ျပန္
-----------------------------------------------------------

ဘန္ေကာက္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈

ထုိင္းႏုိင္ငံ လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈ၌ ေသဒဏ္ျပစ္မိန္႔ ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦး အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိင္းစစ္အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာရြတ္ခ်န္အုိခ်ားက ေဒါသတႀကီး တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိလုိက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါ လူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္ေျပာဆုိသူမ်ား အေနႏွင့္ ထုိင္းတရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေလးစားသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိင္းတရားစီရင္ေရးစနစ္ အေနႏွင့္ လူအမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို ဦးညႊတ္ကာ အေလွ်ာ့ေပးလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာရြတ္ခ်န္အုိခ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“သူတုိ႔ (ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရေသာ ျမန္မာႏွစ္ဦး) မွာ အယူခံဝင္ပုိင္ခြင့္ရွိတယ္ မဟုတ္လား။ တစ္ကမာၻလုံးမွာရွိတဲ့ ဥပေဒေတြမွာလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒမွာ အဲဒါမ်ိဳး မရွိလုိ႔လား။ ဒီအမႈမွာ ဖိအားေပး ခံလုိက္ရတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အားလုံးကုိ လႊတ္ေပးသင့္ေရာလား” ဟု ၎က ဆုိသည္။

ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာရြတ္ခ်န္အုိခ်ားသည္ ထုိင္းေတာင္ပုိင္း ဆူရတ္ဌာနီ ျပည္နယ္သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ေလယာဥ္ပ်ံေပၚသုိ႔ မတက္မီ သတင္းေထာက္မ်ားအား လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယင္းသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ မွတ္ခ်က္ေပး ေျပာၾကားစဥ္ ၎သည္ ေဒါသထြက္ေနသည္ဟု Reuters သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးကုိ ထုိင္းတရား႐ုံးက ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ကိစၥအေပၚ မေက်နပ္သူ ရာေပါင္းမ်ားစြာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပလ်က္ရွိသည္။

ထုိင္းအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ အမႈႀကီးတစ္ခုကုိ ပိတ္သိမ္းပစ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးကုိ ဓားစာခံအျဖစ္ အသုံးခ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ (အရပ္အေခၚအားျဖင့္ ‘ထုိးေကၽြးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္’) ဟု ဆႏၵျပသူမ်ားက ဆုိၾကသည္။

နိုင္ငံေရးအရ အသံုးခ်ျခင္း မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဦးေအးသာေအာင္ သတိေပး


လိပ္ကြ်န္းအေရး ဆႏၵျုပမႈမ်ားသည္ နိုင္ငံေရးအရ အသံုးခ်ျခင္း မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း
ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ သတိေပး

------ ------ ------

ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး အေနျဖင့့္္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မတရားခံရသည့္ အေပၚတြင္
တုံ႔ျပန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည္ကို လိုလားေသာ္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ
အသုံးခ်ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း လိပ္ကၽြန္း လူသတ္မႈကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္
အေပၚ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ
ဦးေအးသာေအာင္က ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ သတိေပး ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“အမွန္ကေတာ့ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တဲ့ အလုပ္ေတြကို
လုပ္ရမွာပဲ။ အဲ့ဒါထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ လုပ္လာတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကေတာ့
မျဖစ္သင့္ဘူးလို႕ ျမင္ပါတယ္။ အခုလို ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ မိမိရဲ႕
အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ ၊ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေလ်ာ့နည္းေနတဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ
ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသတဲ့ မေတာ္မတရား ခံရတာနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ထုတ္ေဖာ္ျပသ
တာပဲ လုပ္သင့္ပါတယ္” ဟု ဦးေအးသာေအာင္ကေျပာသည္။

လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လိပ္ကြ်န္းလူသတ္မႈနွင့္ ပတ္သက္သည့္
ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ေနာက္ကြယ္၌ နိုင္ငံေရးအရ လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ား ရိွႏိုင္ေၾကာင္း
ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲခ်ဳပ္က ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က ေျပာဆိုထားသည္။

ယင္းအျပင္ လူမႈကြန္ရက္ မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံနွင့္ ပတ္သက္၍
အလြန္အမင္း အမုန္းစကား ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရိွလာၿပီး အခ်ဳိ႕ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္
မဘသ အဖြဲ႔မ်ားက ဦးေဆာင္မႈအေပၚ ေလ့လာသူမ်ားအၾကား ပူပန္မႈမ်ား
ရိွလာခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ စည္းကမ္းတက် ဆႏၵျပျခင္းထက္ လမ္းမ်ားေပၚထြက္၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔
မေတာင္းခံဘဲ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရိွလာခဲ့ၿပီး ယခုကဲ႔သို႔ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေရးအတြက္
တည္ၿငိမ္မႈ ရရိွရန္ လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ လူထု ဆႏၵျပပြဲမ်ားမွ တစ္ဆင့္ မလိုလားအပ္
သည္မ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္မႈ အခ်ဳိ႕လည္း ရိွေနၾကသည္။

ထို႔အျပင္ လိပ္ကြ်န္း လူသတ္မႈအေရး လႈပ္ရွားမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ သမၼတႏွင့္
တပ္မေတာ္ကို အလြန္အကြ်ံ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္
ႀကိဳးစားေနျခင္း ၊ ဖားကန္႔ေဒသ ေက်ာက္စိမ္း အလြန္အကြ်ံ တူးေဖာ္ေနမႈမ်ားအေပၚ
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ မရွိေသးျခင္း စသည့္ကိစၥရပ္တို႔အေပၚ တြင္လည္း ေလ့လာသူမ်ား
အၾကား သံသယ၀င္စရာ ျဖစ္ေနသည္ ။

" အမ်ဳိးသားေရးအရ လိုအပ္လို႔ ဖိအားေပး တာကလည္း ေပးေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ႔
လက္လြတ္စပယ္ စည္းလြတ္ ၀ါးလြတ္ေတြ မျဖစ္သင့္ဘူး။ တခ်ဳိ႔႕က ကုန္စည္
ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေတြ ပိတ္ဖို႔တို႔ ၊ အေလာင္းဘုရားတို႔ လက္ထက္တုန္းက
ကိစၥေတြအထိ ေျပာေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ အမႈက တရားမ်ွတမႈ ျပသ၁နာပါ။
လူမ်ဳိးေရး နိုင္ငံေရး ျပသ၁နာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ထိုင္းမွာ
အလုပ္သြားလုပ္ေနတဲ႔ သူေတြ သန္းနဲ႔ခ်ီရိွတယ္။ သူတို႔ လံုျခံဳေရးအတြက္ ဘယ္လို
လုပ္မလဲ " ဟု သတင္းစာဆရာ တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ႏွစ္ဦး ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ဆႏၵျပပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြားေနၿပီး အမႈမွာ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အယူခံတင္၍ ရသည့္အဆင့္တြင္
ေရာက္ရိွေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုက လိပ္ကြ်န္း လူသတ္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွစ္ဦး
က်ဴးလြန္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ယံုၾကည္ေနရၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္သား အမ်ားစုမွာ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္သားမ်ားကဲ႔သို႔ တန္းတူ အခြင့္ေရး ရရိွမႈလည္း အလြန္နည္းပါးေနသည္။

“တစ္ဖက္က ထိုင္းႏိုင္ငံက အလုပ္ရွင္၊ ၿပီးေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ
အေပၚမွာလည္း မေက်နပ္ဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အာဏာရွင္စနစ္ အဆက္ဆက္ေၾကာင့္
ျပည္သူေတြ အလုပ္အကိုင္မရွိလို႔ ၊ လူငယ္ေတြ က်ရာအလုပ္လုပ္ဖို႔အတြက္
ႏိုင္ငံျခားထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရတယ္ "ဟု ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

အမွန္တကယ္ အျပစ္က်ဴးလြန္သူကို ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က မဖမ္းႏိုင္၊ မေဖာ္ႏိုင္၊
မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ မဖမ္းရဲသည့္အတြက္ လက္လြတ္စပယ္
စီရင္ခ်က္ခ်သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာလုပ္သား ႏွစ္ဦးအေပၚတြင္
စာနာေထာက္ထားမႈမ်ားကို ျပသသည့္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အႏွံ႕အျပား တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္၍ လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဦး မေတာ္မတရားခံရမႈမ်ား မျဖစ္ေစခ်င္၍ ဆႏၵျပသည္ဟု
သုံးသပ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေအးသာေအာင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္း - ေဇာ္မင္းထြန္း
Photo - BCJP
The Ladies News Journal

ကၽြန္းက မထြက္ခြာခင္ ေဖာ္ေကာင္ လုပ္သြားေသာ အင္တာဗ်ဴ း

သူဟာ မ်က္ျမင္သက္ေသတင္ ျဖစ္ရံုမကအမွဳမွာလည္း တစြန္းတစ ပါသူျဖစ္ပါတယ္။
သူ ကၽြန္းက မထြက္ခြာခင္ ေဖာ္ေကာင္ လုပ္သြားေသာ အင္တာဗ်ဴ းပါ စကား မ်ားျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုလည္း သူဟာ အင္တာနက္မွာ တင္ခဲ႔သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမွာ သူဟာ ဘာတခုမွ မေျပာေတာ႔ပဲ ျငိမ္သြားခဲ႔ပါတယ္။
မာဖီယာတုိ႔၏ လက္တံက အင္မတန္ရွည္ ပါတယ္။
အမွဳ ျဖစ္တဲ႔ညက သူအိပ္ေပ်ာ္သြားလုိ႔ ေဒးဗစ္နဲ႔ ခ်ိန္းထားတာ လြဲသြားတယ္လုိ႔
သူ႔ေဖ႔ဘုတ္မွာ တင္ေပမယ္႔ ကၽြန္းက ရရွိတဲ႔သတင္းအရ သူက မနက္ ၅ နာရီေလာက္မွာ
ေအာက္ခံေဘာင္းဘီ တထည္တည္းနွင္႔ ငါတုိ႔ ရန္ျဖစ္လာတယ္ ဟု အေမာတေကာ
ေျပာတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
လင္းယုန္မာန္
video
video

လိပ္ကြ်န္း သူျကီး ေခၚ Phuket Mafia


ၿမန္မာလူငယ္ေလးႏွစ္ဦးကုိ ထုိးေကၽြးခံလုိက္ရတဲ့ ၿပသာနာေနာက္ကြယ္က ထုိင္းမာဖီးယားနဲ. ထုိင္းအစုိးရတုိ. ဆက္ဆံေရးအေႀကာင္း။ ==================================================== လိပ္ကြ်န္း သူႀကီး ေခၚ Phuket Mafia ႀကီး နဲ ့ သူတို ့သားအဖေတြ ၊ သား အႀကီး ေကာင္ ကလည္း ကန္ခ်နဘူရီ မွာ အထူးခြ်န္ဆုံး ျပည္သူ ့ရဲ ဝန္ထပ္းေကာင္းဆု ရထားတာေနာ္ ။ ရုံးဖြင့္ရက္ဆို ရဲလုပ္တယ္ ရုံးပိတ္ရက္ဆို လိိပ္ကြ်န္းကို ျပန္လာျပီး သူ ့အေဖရဲ ႕ စီးပြားေရးေတြ အတြက္ မာဖီးယား လာလုပ္တယ္ ။
ဓါတ္ပုံ ထဲက မ်က္ႏွာျပဲျပဲကားကား လူႀကီးက ပူကတ္ကြ်န္း လိပ္ကြ်န္း အဲဒီ နားတဝိုက္ က်ြန္းအားလုံးက မာဖီးယားျကီး ။ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပါ ေႀကာက္ေနရတယ္ ဆိုပဲ ။
ဟိုးအရင္တုန္းကလည္း အဂၤလိပ္မ ေခ်ာေခ်ာေလးေတြ ကို ဒီအမွဳလိုပဲ သတ္ထားတဲ ့ အမွဳေတြ ရွိခဲ့ဘူးတယ္ ။ တခါမွ အဖမ္းမခံရဖူးဘူး ၊ အဲဒီ ထူးခြ်န္ဆု ရထားတဲ့ ရဲမွဳး ဆိုတဲ့သူက အဂၤလိပ္မေခ်ာေခ်ာေလးေတြဆိုသိတ္ျကိဳက္တာ ။ ရံုးပိတ္ရက္ျပန္လာရင္ အျဖဴမေလးေတြနဲ ့ေပ်ာ္ပါးတယ္ ။ အဂၤလိပ္မေလးေတြ ရီးစား ပါလာလာ မလာလာ စိတ္မဝင္စားဘူး ၊ သူျကိဳက္ရင္ရေအာင္ လုပ္တယ္ ၊ ျပသနာမတက္ရင္ေတာ့ ေအးေဆးေပါ့ ၊ ျပသနာတက္ရင္ေတာ့ အဲ့ဒီလိုပဲ သတ္ေနက် တဲ့။
ဓါတ္ပုံထဲက ေပါက္တူးျကီး ထမ္းထားတဲ့ ေကာင္က သား အငယ္ေကာင္ ။ ေပါက္တူးထမ္းျပီး ရိုက္ထားတဲ ့ပုံကလည္းလူသတ္မႈၿဖစ္တဲ့ေန ့မွာက မူးယစ္ၿပီး ရိုက္ထားတဲ့ပုံ ။
ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဒီေကာင္ေတြ လုပ္တိုင္း ျမန္မာအလုပ္သမားေတြ အရင္တုန္းက ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေတာင္ ထိုးေျကြး ထားဘူးျပီးျပီလည္းမသိဘူး ။ သူ ့အေဖျကီးကလည္း ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတာင္ ေႀကာက္ရတယ္ဆိုေတာ့ .. စဥ္းစားသာႀကည့္ႀကပါေတာ့ ။
သတင္းဓါတ္ပုံ-Nyi Latt
Posted by Kyaw Thu Ya.Sunday, December 27, 2015

ေအာက္လမ္းနည္းေတြရပ္ၾကပါ

အိမ္မီးေလာင္ခ်ိန္ ထမိန္စုတ္ ဝင္ခိုးတာ ကာလုုံဥပေဒမူၾကမ္းပါ...သမၼတလဲသိစရာမလို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌလဲသိစရာမလိုအေရးေပၚရင္ အာဏာသိမ္းမယ္တဲ့....အခု၀င္းနဲ႕ေဇာ္အတြက္ ဆႏၵျပျပည္သူေတြၾကားငါးမင္းေဆြလိုေကာင္ေတြ စလံုးကေနေဒၚစုမေကာင္းေၾကာင္းအြန္လိုင္းက ေျပာေနသူေတြလူျမင္ကြင္းတက္လာျပီးလုပ္ပိုင္ ခြင့္မရွိေသးတဲ့အန္နယ္ဒီကိုအျပစ္ဖို႕တာကိုဦး တည္လာတယ္၊အခုဆႏၵျပေနတာ ထိုင္းတရားစီရင္ေရးမွန္ကန္ဖို႕၊စစ္ေဆးခ်က္မွန္ကန္ ဖို႕ေတာင္းဆိုတာအင္အားျပတာ၊အဲဒါကို အေရးေပၚရင္အာဏာသိမ္းမယ္ဆိုတာၾကီးနဲ႕ကိုက္ ညီေအာင္ဖြတာမ်ိဳးေတြရွိလာေနတယ္.. ၀င္းနဲ႕ေဇာ္အတြက္ဆႏၵျပျပည္သူေတြအေနနဲ႕အဲဒီ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ၀င္မသြားဖို႕သတိခ်ပ္ေစခ်င္ပါတယ္

ဒီေန႔ ရန္ကင္းဘက္သြားရင္း အေမစုအိမ္ေ႐ွ႕က ျဖတ္သြားခိုက္ ဆႏၵျပေနၾကတဲ့ ဘုန္းႀကီးတခ်ိဳ႕နဲ႔ လူတစုကို ျခံ၀မွာေတြ႔တယ္။

ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လာသလဲဆိုတာ သိခ်င္လို႔ သြားၾကည့္ျဖစ္တယ္။ ထင္တဲ့အတိုင္းပါပဲ အမ်ားစုက အေမစုကို အမ်ိဳးသားေရးမလုပ္ဘူးဆိုၿပီး
ျပည္သူနဲ႔ အေမစုကို ေသြးခြဲတဲ့ စကားေတြေျပာေနၾကတယ္။ အမ်ားစုက ရခိုင္သံခပ္၀ဲ၀ဲ စကားေျပာၾကတယ္ ဓာတ္ပုံထဲမွာပါတဲ့ ဘုန္းႀကီးကအမ်ားဆုံးေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ကားလမ္းတဖက္မွာ ရပ္ၿပီးဓာတ္ပုံ႐ိုက္တယ္။ ဗီြဒီယို႐ိုက္တယ္။ ကြၽန္ေတာ့ေဘးမွာ ရဲနဲ႔ စသုံးလုံးကလို႔ထင္ရတဲ့ အရပ္၀တ္ ဗိုက္ရႊဲရႊဲ ေအာ္ကီေတာ္ကီခါးခ်ိတ္ထားတဲ့ ၃ေယာက္ေလာက္ရွိတယ္။ ေယာပုဆိုးအနက္ နဲ႔ အက်ႌအျဖဴ (ၿငိမ္း/ပြင့္ ယူနီေဖာင္း) ၀တ္ထားတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအရြယ္ ေကာင္ေလး ၂ေယာက္ထိုင္ေနၾကတယ္။ သိပ္မၾကာဘူး ဗိုက္ရႊဲရႊဲတေယာက္က ေကာင္ေလးေတြကို လွမ္းေျပာတယ္။ ေဟ့ေကာင္ေတြ ဘာလုပ္ေနတာလဲ မင္းတို႔ကို ထိုင္ဖို႔ေခၚလာတာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ေကာင္ေလးေတြ ခ်က္ခ်င္းပဲထ လူအုပ္ထဲ၀င္ၿပီး ဟိုေအာ္ဒီေအာ္လုပ္ေတာ့တာပဲ။

လူအုပ္ထဲမွာ အသားမဲမဲ ႐ုပ္က စြမ္းအား႐ွင္ပုံနဲ႔ အသက္က ၅၀ ေလာက္လူတေယာက္က ႏိုင္ငံေရးက အဓိကမဟုတ္ဘူး အမ်ိဳးကိုေစာင့္ဖို႔အဓိက အမ်ိဳးမေစာင့္သူေတြကို အာဏာမေပးနဲ႔ စသျဖင့္ ေျပာေနပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးတပါးကလဲ ဒီဘက္ျခမ္းထိေရာက္လာၿပီး အေမစုက အမ်ိဳးမေစာင့္ဘူးလို႔ ေဒါသနဲ႔ေျပာဆိုေနတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ဗိုက္ရႊဲရႊဲလူက ဘုန္းဘုန္း ေျဖးေျဖး ေျဖးေျဖး ဆိုၿပီးေျပာတယ္။ ဘုန္းဘုန္းကလဲ အဲဒီလူကို တ႐ိုတေသနဲ႔ ေအးေအးဆိုၿပီး လူအုပ္ထဲျပန္၀င္သြားပါတယ္။

ကိုယ့္နားကိုယ့္မ်က္လုံးေတာင္မယုံခ်င္ဘူး ျဖစ္သြားတယ္။ တကယ့္ကို ေကာက္က်စ္ယုတ္မာစြာ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတယ္ ဆိုတာ ေတြ႔လိုက္ရတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔လဲ စိတ္မေကာင္းပါ။ ဒီ ၂ေယာက္အတြက္တင္ မဟုတ္ဘူး ျပည္ပမွာေရာ ျပည္တြင္းမွာေရာ ဆုံးရႈံးနစ္နာ ေက်ကြဲစရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။

ထိုင္းမွာ ျမန္မာေတြ ေခြးေသ၀က္ေသ ေသေနရတာ အခုမွမဟုတ္ဘူး ၁၉၇၀ ပတ္၀န္းက်င္က စခဲ့တဲ့ ဒုကၡေတြပါ။ ျပည္တြင္းမွာလည္း ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း သတ္ေနၾကတာ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ေသကုန္ပါၿပီ။

တကယ္အမ်ိဳးသားေရးကို ျမတ္ႏိုးရင္ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ကိုကယ္တင္ခ်င္ရင္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ဖို႔ မတရားမႈေတြကိုရပ္တန္႔ဖို႔ ဖားကန္႔မွာ ေက်ာက္တူးတာေတြရပ္ဖို႔ ဆႏၵျပၾကပါ။

မတရားတဲ့ အျပစ္ေပးမႈနဲ႔ အသက္ဆုံးရႈံးရမဲ့ ကေလး ၂ ေယာက္ကို အသုံးမခ်ၾကပါနဲ႔။ ေအာက္လမ္းနည္းေတြ ရပ္တန္းကရပ္ၾကပါ။

ေအာင္မ်ိဳးေက်ာ္


၂၇၊ ၁၂၊ ၂၀၁၅

ဓာတ္ပုံ - EMG

အရပ္သားအစိုးရကို လႊမ္းမိုးမည့္ ကာလံုဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ျဖန္ ့ေဝ
အရပ္သားအစိုးရကို လႊမ္းမိုးထားမယ့္ ကာလံုဥပေဒမူၾကမ္းကို ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ စတင္ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါတယ္။
အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥပေဒၾကမ္းတခုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြထံ စတင္ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအရ သမၼတဟာ ကာလံုမွာ သဘာပတိအျဖစ္ပဲ ရွိေနၿပီး မဲေပးခြင့္လည္း မရဘူးလို႔ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ရွင္းျပပါတယ္။
“ကာလံု ၁၁ ေယာက္မွာ စည္းေ၀းလုပ္ရင္ သမၼတက သဘာပတိလုပ္ရမယ္ဗ်ာ။ သဘာပတိက မဲေပးခြင့္ မရွိဘူး။ က်န္တဲ့သူေတြပဲ မဲေပးရမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ က်န္တဲ့သူဆိုတဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္က ၆ မဲ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ က်န္တာက ၄ မဲပဲ က်န္တာေပါ့။ မဲတူမွ သမၼတ သဘာပတိက မဲေပးရမယ္ဆိုေတာ့ မဲက တူစရာ ရွိပါ့မလားဗ်ာ။”
အဖြဲ႔၀င္ ၁၁ ေယာက္ပါ ကာလံု လို႔ေခၚတဲ့ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ကခန္႔တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ၃ ေယာက္နဲ႔ တပ္ဘက္ကတင္မယ့္ ဒုသမၼတ တေယာက္ အားလံုး ၆ေယာက္ ပါ၀င္ပါတယ္။
က်န္ ၅ ေယာက္က သမၼတ၊ ဒုသမၼတတေယာက္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ၂ ေယာက္နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၁ ေယာက္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဥေပဒၾကမ္းကို အခု က်န္ေနေသးတဲ့ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း အၿပီးသတ္ အတည္ျပဳဖို႔ အေၾကာင္းရွိတယ္လို႔လည္း ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။
တခါ အခု ျဖန္႔ေ၀လိုက္တဲ့ ကာလံုဥပေဒမူၾကမ္းထဲမွာ တိုင္းျပည္ထဲ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာတဲ့အခါ သမၼတ မသိဘဲ ေၾကညာလို႔ရေအာင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထား တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။
“အေရးေပၚစီမံဖို႔ လိုလို႔ရွိရင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ကပဲ က်န္တဲ့သူေတြ သိစရာ မလိုဘဲ အစည္းအေ၀းေခၚၿပီးေတာ့ သမၼတကို တင္ျပလို႔ ရတယ္။ အေရးေပၚစီမံဖို႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြပါ အစည္းအေ၀းေခၚစရာ မလိုဘူးေပါ့ဗ်ာ။”
ဒီဥပေဒအတိုင္း အတည္ျပဳလိုက္ရင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ သမၼတဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေလာက္ အခြင့္အာဏာ မရွိသလို ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းကပဲ အၿငိမ္းစားယူမယ့္ သမၼတကို အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းတခု လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ခဲ့ပါေသးတယ္။
Credit : DVB

26-12-2015